Begin typing your search above and press return to search.

आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव ULFA(I) उटकारि हान्जानि फिरफिला बिरनाय नुनो मोनदों

आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव ULFA(I) उटकारि हान्जानि फिरफिला बिरनाय नुनो मोनदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  28 Nov 2018 1:31 PM GMT

गुवाहाटी,नवेम्बर 28: गोमोथावदि, मिरु सराकारा सा-सान्जा ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन उटकारि हान्जाफोरखौ गोजोन सावरायनायनि गेजेरजों फोजोबनो मावफारिया लानाया बुधबार (दिनै) हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव इउनायटेड लिबारेशन प्रन्ट अव असम उदां (ULFA-Independent) उटकारि हान्जानि फिरफिला बिरगासिनो थानायखौ नुनानै गोबां ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव सोमोनांहोदों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला ULFA(I) नि फिरफिलाया गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथिआव थानाय बरबारि गोजौ फरायसालिआव मोनसे आरो खाथिनि हाजोआव मोनसे बिरगासिनो दंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

ओनसोलनि सुबुंफोरा नुनानै थाबैनो पुलिसनो खौरां हरो आरो लोगो लोगो पुलिस बिफान्निफ्राय नुजाहैनानै बिरगासिनो थानाय फिरफिलाखौ बोखाङो होन्ना मिथिनो मोनो।

“जों जोबोद गिनाय मोनदों” होन्ना ओनसोलनि सुबुंफोरा बुङो।

सासे आयजोआ बुङोदि- “जों जोंनि गथ’फोरखौ फरायसालिसिम दैथायहरनो गिनाय मोनबाय”

मारियानि: जरहात जिल्लानि बेंखनाव थानाय मारियानि ओनसोलनि नागाधुलि जनजाति गोजौ फरायसालिनि साखाथिआवबो ULFA(I) उटकारि हान्जानि फिरफिला बिरगासिनो थानायखौ नुनो मोन्नाय जादों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला सोरबा सनदेह’ गोनां ULFA(I) नि सोद्रोमाया बे खामानिखौ मावदों होन्ना सनदेह’ खालामनाय जादों।

मारियानि पुलिस बिफान्निफ्राय फरायसालिसिम थांनानै फिरफिलाखौ बोखांनानै थानासिम लानानै फैयो होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

धेमाजि: दिनै ULFA(I) नि फिरफिलाखौ बिरहोनायखौ गुवाहाटी आरो जरहात जिल्लाफोराव मोनखांनायनि उनाव सा-आसामनि धेमाजि आरो लक्किमपुर जिल्लाफोरावबो उटकारि हान्जानि फिरफिला बिरहोनायखौ नुनो मोन्नाय जादों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला लक्किमपुर जिल्लानि नारायनपुर ओनसोलाव थानाय डक्किन धलपुर बालिका गोजौ फरायसालिनि साखाथिआव मोन्नाय जादों। फारसेथिं धेमाजि जिल्लानि चामराजान ओनसोलाव थानाय 15 नं राजा लामायावबो मोन्नाय जादों होन्ना जोंनिसिम खौरां मोन्नाय जायो।

पुसिल बिफान्निफ्राय थाबैनो थांनानै फिरफिलाखौ बोखानानै लानानै फैदों आरो दासान्दि सोंनाय फिन्नायफोरा सोलिगासिनो दं होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब