Begin typing your search above and press return to search.

आसाम सरकारा हादोरसा थाखोनि बान्थाखौ फोसावबाय, कालिशनर ब्रम्ह बान्था

आसाम सरकारा हादोरसा थाखोनि बान्थाखौ फोसावबाय, कालिशनर ब्रम्ह बान्था

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  9 March 2019 9:07 AM GMT

गुवाहाटी,मार्च 09: बरपेटा सात्रीय बसिस्त बुरहा सात्रीयनि गेदेमा सात्रीय बोसोनगिरि देब सर्मा बिथांखौ स्रिमन्ट संकरदेब बान्था 2017 नि थाखाय हादोरसा थाखोनि बान्थाखौ गथायनो आसाम सरकारा सायखयो।

स्रिमन्ट संकरदेब बान्थाजों लोगोसे आसाम सरकारा स्रि स्रि माधबदेब बान्था 2016 आरो 2019, लोगोसे 2018 माइथायनि थाखाय खालिशरन ब्रम्ह बान्थानि थाखायबो सायखनानै फोसावो।

स्रि स्रि मायामरा दिनन्जय सात्रानि गेदेमा बोसोनगिरि जुगादानन्द चन्ड्र गौस्वामि बिथांखौ 2016 माइथायनि स्रि स्रि माधबदेब बान्थानि थाखाय सायखयो आरो मुंदांखा जारिमिनगिरि, स्कलार आरो सानथौगिरि ड: सुनिल कटारि बिथांखौ 2019 माइथायनि थाखाय सायखयो। फारसेथिं कालिशनर ब्रम्ह 2018 बान्थानि थाखाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरंगाजुलि स्रिमन्ट संकरदेब सात्रानि गेदेमा बोसोनगिरि हारेक्रिस्न महन्ट बिथांखौ सायखयो।

कालिचरन ब्रह्म 1860–1938, गुबैयै कालिचरन मेच, बिथांआ बर’ समाजनि गेजेराव 20 जौथायनि सासे गोख्रों समाज सिबियारि आरो धोरोमगुरुमोन। थांनाय 1906 माइथायाव बिथांआ कलकातायाव ब्रम्ह’ धोरोम फोसावनानै होदोंमोन बेनिखायनो बिथांखौ आसाम हादोरसानि बुर्लुंबुथुर हालामाव थानाय बर’फोरा गुरुदेब एबा गुरु ब्रम्ह होन्नानै बुंनाय जादोंमोन। बिथांखौ सिबिग्रा बिथांमोनखौनो ब्रम्ह होन्नानै बुंनाय जादोंमोन आरो बिथांनि फोसावनाय ब्रम्ह धोरोमखौ सिबिबोदोंमोन। बिथांआ आसाम हादोरसानि गेजेरजों बोहैलांनाय गोथार बुर्लुंबुथुर एबा ब्रम्हपुथ्र दैमानि मुंनिफ्राय दैमानि फिसा होन्ना फोरमायनो गावनि धोरोमनि मुंखौ ब्रम्ह होन्नानै बुंदोंमोन। बिथांआ बर’ सात्र सम्निलनि एबा दुलाराय बर’ फरायसा आफाद दाफुंनायनि सासे सोद्रोमामोन।

बिथांआ थांनाय इं 1860 माइथायनि 18 एप्रिल दानाव आसाम हादोरसानि धुबुरि जिल्लानि सिङाव थानाय काजिगांव गामिआव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिफाखौ खौलाराम मेच आरो बिमाखौ रान्दिनि मेच होन्नानै मिथियोमोन। बिथांनि बिफा खौलाराम मेचआ दंफांनि फालांगिरि खालामोमोन आरो बै समाव जोबोरैनो मुंदांखा माहाजोन एबा गोनां नकरमोन। बिथांनि न’आव कालिचरन ब्रम्ह बिथांआ जोनोम मोन्नानै सान्नो गोरों, गुरै आरो माहि आखुजों गेदेर गोलांव जायो। बिथांआ ब्रम्ह धोरोम फोसावनानै बर’ समाजनि गेजेराव फोथायनाय गोबां बै समाव बाथौ धोरोम सिबियारिफोरखौ सोलाइनाय लाबोनो हादोंमोन। बिथांनि धोरोमखौ मोजां मोन्नानै बै समिन सानथौगिरि आरो लिरगिरि जेरै रुपनात ब्रम्ह बिथांमोनहाबो बाथौ धोरोमखौ गारहोनानै बर’ समाजनि गेजेराव सोलायनाय लाबोनो नाजादोंमोन। बिथांमोन धोरोम सिबिनायनि गेजेराव सोलायनाय लाबोनो थाखाय धोरोमनि सायाव गोबां बायदि बायदि हाबाफारि लादोंमोन, सोलोंथायनि गेजेरजों फोसावनानै होदोंमोन आरो राजखान्थिनि गेजेरजोंबो फोसावनानै होदोंमोन। गुसुङै बुंनो थाङोब्ला बिथांआ बर’ समाजनि गेजेराव सासे गोख्रों सामज सिबियारिमोन।

Next Story
गाहाय रादाब