Begin typing your search above and press return to search.

आसाम हादोरनाङैनो नोगोरारि सोंदानाय बिल 2016 नि बेरेखा बन्जार सावदों

आसाम हादोरनाङैनो नोगोरारि सोंदानाय बिल 2016 नि बेरेखा बन्जार सावदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Nov 2018 12:13 PM GMT

टंला,नवेम्बर 17: सुक्रबारनि बेलासिआव आसाम हादोरनाङैनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला टाउनाव दुलाराय आसाम फरायसा आफादजों लोगोसे गासै मोन 28 हारि-माहारि आफादफोरा नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 नि बेरेखायै बन्जार सावनानै गोख्रों धर्ना होदों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला गासै सा 5,000 रोजासो सुबुंफोरा हारि, माहारि, धोरोमफोरखौ नेउसिनानै साफ्रोमबो बाहागो लानानै नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 नि बेरेखायै स्लगान होदों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो, जाय हाबाफारिआ टंला गोजौ गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै टंला थिनिआलि जानानै कुकुराकातासिम बन्जार सावनानै हान्जा सुरलांङो।

बे हाबाफारिखौ टंला आन्चलिक आसुआ खुंमफुङो आरो आफादनि आफादगिरि प्रान्जल देखा, गाहाय नेहाथारि महामद सायपुल इस्लाम आरो लोङाइ नेहाथारि जयन्त कुमार बाटाचार्य बिथांमोनहा बिबुंथि लाखियो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। बुंथिगिरि बिथांमोनहा नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016खौ हादोरसायाव सोदांनानै आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि राव, हारिमु, थुनलाइ धोरोम फोजोबस्रांनो नागिरदों होन्ना बुङो। “जों बिलखौ आबुंङै बेरेखा खालामो आरो सरकारखौ थाबैनो बोखांना लाफिन्नो गोख्रोङै दाबि खालामो” होन्ना महामद सायपुल इस्लाम बिथांआ बुङो।

लक्किमपुर: लक्किमपुर जिल्ला दुवाराय आसाम फरायसा आफादनि बान्जायनायाव मोनफ्रोमबो ओनसोलनि खमिटिफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे गासै मोन 28 आफादफोराबो नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनानै आखायाल बन्जार सावनानै गोलाव हान्जा सुरो। बिथांमोनहा नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 खौ थाबैनो बोखांना लाफिननांगौ होन्ना दाबि खालामो।

बिथांमोनहा जेंना गोनां नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016नि हेंथायै मिरु सरकारखौ दैदेन्नाय NDA सरकारखौ सोंखारिनायजों लोगोसे हादोरसा सरकारखौ दैदेन्नाय बिजेपि सरकारनि बेरेखायै बायदि बायदि रावजों स्लगान होयो।

डेमाव: दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि(AASU) देमाव रिजिनेल खमिटीजों लोगोसे गोबां लखेल सुबुं आफोदफोराबो बाहागो लायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला ओनसोलनि गासै बैसो जानाय बोराय बेनथु, आयजो आरो लाइमोनफोरा बांसिनै बन्जार सावनानै जेंना गोनां बिलनि हेंथायै हान्जा सुरनाय हाबाफारिआव बाहागो लादोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

डेमाव रिजिनेल खमिटिआ मिरु सरकार आरो आसाम सरकारनि बेरेखायै बायदि बायदि स्लगान होनानै होस्रिखांवदोंमोन होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

डुमडुमा: सुक्रबारनि बेलासिआव दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि डुमडुमा रिजिनेल खमिटीनि दैदेन्नायाव गोबां सुबुंफोरा नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 नि बेरेखायै गोख्रों स्लगान होनायजों लोगोसे बन्जार सावनानै धर्ना होदोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो। बिथांमोनहा बिजेपि सरकारनि बेरेखायै बायदि बायदि रावजों स्लगान होदोंमोन जेरै बिजेपि मुर्डाबाद, धोरोमखौ लानानै राजखान्थि दागेले, नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ थाबैनो बोख्लाय आरो बायदि बायदि। गोबां फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनानै बिबुंथि लाखियो।

बेबादिनो बकाजान, धेकियाजुलि, गुवाहाटी आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनानै धर्ना होदोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब