Begin typing your search above and press return to search.

उदालगुरिआव ‘डि’ भटारनि खौरां मोन्नानै जिउ फोजोबना लानाया दुंहाव थासारि लाबोदों

उदालगुरिआव ‘डि’ भटारनि खौरां मोन्नानै जिउ फोजोबना लानाया दुंहाव थासारि लाबोदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  29 Oct 2018 7:26 AM GMT

टंला,अक्टबर 29: एन.आर.चीनि खामानि सोलिफुनाया गोरिब थाखोनि बेंगलि सुबुंफोरखौ सनदेह’ गोनां भट सोगिरि एबा ‘डि’ भटारनि फारिलाइआव दोन्नो नाजानाय बादि जागासिनो दं जायनि जाहोनाव बेंगलि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिहोदों। बावैसो सिगां उदालगुरि जिल्लायाव ‘डि’ भटारनि फोरमान मोन्नानै आसामनि थागिबि बेंगलि सुबुंआ जिउ फोजोबना लानाया गोबां सुबुंफोनि गोसोआव बायदि बायदि सानखांनाय लाबोदों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि होरिसिंगा पुलिस थानानि सिङाव थानाय उलुबारि (घाग्रा) गामिनि सासे 49 बोसोर बैसोनि दिपक देबनात बिथांआ रबिबाराव फासि नांनानै गावनि जिउखौनो फोजोबना लादों। बिथांनि मुंआ एन.आर.चीनि जोबथा फारिलाइ आरो 1971 माइथायनि भट सोगिरि फारिलाइआव नुजादोंब्लाबो ‘डि’ भटारनि फारिलाइआव दोनजानो गिनानै अफिस अफिस खारदिंगासिनो दंमोन लोगोसे बिथांनि खर’आबो थिक नंखायामोन। जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि लाबोयो आरो गोबां सुबुंफोरा लामायाव ओंखारबोनानै आसाम सरकार आरो मिरु सरकारनि बेरेखायै स्लगान होयो।

अल बिटिची बेंगलि युत स्टुडेन्ट फेदारेसन एबा दुलाराय बिटिची बेंगलि लाइमोन फरायसा आफादनि बोसोनगिरि स्यामल सरकार बिथांआ बुङोदि, एन.आर.ची सोदांनाय आरो ‘डि’ भटारनि फारिलाइ फोसावनाया गोबां बेंगलि थागिबि सुबुंफोरखौ सिमां-मोखथां खालामगासिनो दं। आसाम सरकारजों लोगोसे ULFA फोराबो बे जाथायजों लोब्बा दं होन्ना बिथांआ बुंबावो।

जुदि थागिबि हिन्दु बेंगलि आरो मुसलमानफोरखौ सान्देह’ गोनां गुबुनारि होन्नानै नाख्रेबबाय थायोब्ला सरकारनि बेरेखायै गोख्रों धर्ना होनानै हान्जा सुरगोन होन्ना बिथां सरकारा हुमकि होबावो।

दुलाराय बिटिची बेंगलि लाइमोन फरायसा आफादनि फादगिरि कमल चौदरि बिथांआ बुङोदि, जाथाया जोबोद दुखुनांथाव, आसाम सरकारनि आयेनफोरा बेंगलि सुबुंफोरखौ नाख्रेबनो नाजागासिनो दं। बिथांना थैजानाय नखरनि सुबुंनो 10 लाख रां दाबि खालामनायजों लोगोसे नखरनि सासे सुबुंनो सरकारि साख्रि होनांगौ होन्ना दाबि खालामो।

फारसेथिं आदालगुरि पुलिसआ गोख्रों जागासिनो दं, आरो जिउ फोजोबनाय जाथाया थारैनो एन.आर.चीजों लोब्बा दंमारोना गैमारा बेनि फारसे बिथांमोनहा गुसथिखौ खेवाखै। उदालगुरि पुलिसनि SP राजभिर सिंह बिथांआ सेंटिनेलनि खौरांगिरिनि सिगांआव बुङोदि, थैनायाव जेबो लिरनानै गालांनाय बिलाइ मोन्नाय जायाखै, बे जाथाखौ लानानै पुलिसआ फारफ्रोमबो बिथिंआवनो नायबिजिरगासिनो दं आरो दासान्दि बेनि सोमोन्दै देबो बुनो हाथ’आ होन्ना बिथांआ बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब