गाहाय रादाब

एजिपि दोलोआ बिपिएफ दोलोखौ सोंखारियो

दोलोखौ
Representative Image

तामुलपुर,मार्च 25: असम गन परिसद (एजिपि) राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि हारेस्वर स्वर्गियारि बिथांआ बड’लेन्ड पिपल्स फ्रन्ट राजखान्थि दोलोखौ रिबिबारखालि सोंखारिनानै बिथांआ बुङोदि, बिटिसि खुंथायनि बिपिएफ दोलोआ एजिपि दोलोनि हेफाजाब होनायखौ जेबो नोजोर होबोआखै।

सर्गियारि बिथांआ बुंदोंदि, “एजिपि राजखान्थि दोलोआ बिपिएफ दोलोखौ जेब्लायबो हेफाजाब होबोगासिनो दं। थांनाय 2016 माइथायनि एसेमब्लि बिसायखथिआवबो एजिपि दोलोआ हेफाजाब होबोदोंमोन आरो देरहादोंमोन, नाथाय एजिपिनि हेफाजाब होनायखौ बिपिएफ दोलोआ बेसेन होआखै। एजिपि दोलोआ बिपिएफ खुंथायाव गोबां जौगाखां मावफारियाफोरखौ जयै मावफुंलांनो होन्ना गथायबोदों, नाथाय, बिपिएफ दोलोआ जोंनि मावफारियानि आरजलाइफोरखौ गनायनानै लायाखै”।

बिजेपि राजखान्थि दोलोजों गोरोबथा जानाय एजिपि राजखान्थि दोलोआ हादोरसानि मोन 3 बियाबफोर फारियै- धुबुरि, बरपेटा आरो कलियाबर बियाबफोराव बिजाथि फसंगोन। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ क’कराझार लख सभा बियाबआव बिजाथि फसंगोन।

Recent Comments