Begin typing your search above and press return to search.

क’कराझारआवबो ST बिल 2019खौ हेंथा खालामानानै बन्जार सावनानै हान्जा सुरदों

क’कराझारआवबो ST बिल 2019खौ हेंथा खालामानानै बन्जार सावनानै हान्जा सुरदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Feb 2019 8:03 AM GMT

क’कराझार,फेब्रुवारि 2: आसाम हादोरसानि मोन 6 गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि हारिसाफोरनो ट्रायबेल बिल 2019 खौ सोदांनानै सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनो थाखाय मिरु सरकार आरो आसाम सरकारनि मावफारिया लानायखौ हेंथा खालामनानै कॉर्डिनेशन खमिटि अफ ट्रायबेल ऑर्गेनाइजेसन, आसाम (CCTOA) आफादआ आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आखायाव बन्जार सावनानै हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे क’कराझार जिल्लायावबो आखायाव बन्जार लानानै हान्जा सुरनानै गोदान ट्रायबेल बिलखौ गोख्रोङै हेंथा खालामो।

गोबां गुबुन गुबुन ट्रायबेलफोरनि आफादफोरजों लोगोसे माखासे फरायसा आफादफोराबो बे हाबाफारिआव बाहागो लायो, बेनिनो माखासे आफादफोरा जाबाय- अल आसाम ट्रायबेल संघ, बड’लेन्ड जनजाती सुराक्सा मन्च, दुलाराय राभा फरायसा आफाद, गार’ फरायसा आफाद, दुलाराय बर” फरायसा आफाद, पिपल्स जयेन एक्सन खमिटि फर बड’लेन्ड मभमेन्ट आरो गुबुन गुबुन आफादफोर। बिथांमोनहा हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ क’कराझार टाउननि साखाथिआव थानाय बड’पा चिलड्रेन पार्कनिफ्राय जागायनानै क’कराझार टाउननि गेजेरनि जेडि रोड, प्लाइ अभार, आर एन भि रोड, लामाफोरजों हान्जा सुरलाङो।

ट्रायबेलफोरनि आफादफोरा आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि भारत संबिजिरनि मोन्थायखौ रैखाथि होनो मिरु सरकारनि मावफारिया बादियै मोन 6 हारिसाफोरनो ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि होनो थाखाय सोदांजानो लागा ‘The Constitution (Scheduled Tribes’ Order (Amendment) Bill 2019’ खौ राज्य’ सभानिफ्राय थाबैनो बोखांना लाफिननांगौ होन्ना दाबि खालामदों।

बिथांमोनहा बुङोदि, मोन 6 गुबुन गुबुन OBC हारिनि सुबुंफोरखौ ST होनायनि अनगायै गावसोरनि थाखानाय OBC रिजार्वेसन कोटायावनो नांगौबादि सरकारि हेफाजाब होनो हागोन।

बिथांमोनहा बुंबावोदि, मोन 6 गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिसाफोरनो जुदि ST बिमुंनि गनायथि होयोब्ला थाखानाय मोन 14 गुबुन गुबुन ट्रायबेल सुबुंफोरनि पन्चायती राज फसंथान, आर्बान बदिस, मुनिचिपालिटिस, हादोरसानि बिधान सभा, आरो भारतनि भारलियामेन्टफोराव जायगा मोन्नाय नङा।

बड’लेन्ड जनजाती सुराक्सा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांआ बुङोदि, मोन 6 गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि गोबां सुबुं सानखो थानाय सुबुंफोरनो ST गनायथि होयोब्ला थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरनि मोन्थायखौ फोजोबस्रांगोन, जेरै सोलोंथाय बिथिंआव, साख्रि बाख्रिनि बिथिंआव आरो बायदि बायदि। रां खान्थि, राजखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाय आरो फारफ्रोमबो बिथिंआव जौगाकानाय मोन 6 एबा मोन 41 हारिसाफोरनो ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि होयोब्ला थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरनि मोन्थायफोरा फारसेनिफ्राय गोमालांजोबगोन होन्ना बिथांआ बुंबावो।

क’कराझार जिल्ला ट्रायबेल संघनि बार्ग आफादगिरि महेस बसुमथारि बिथांआबो बुङोदि, मोन 6 गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि हारिसाफोरनो ST बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनाया थाखानाय मोन 14 ट्रायबेल हारिनि सोलोंथाय मोन्थाय, साख्रि बाख्रिनि मोन्थाय आरो फारफ्रोमबो बिथिंनि मोन्थायफोरखौ लांजोबगोन आरो बेयो ट्रायबेलफोरनि थाखाय थिखानाय मोन 46 ट्रायबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव हा बायनाय आरो सिमा बारनानै आवग्रिनानै थानायफोरा बारा जागोन होन्ना बिथांआ बुंबावो।

बेबादिनो सिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोर फारियै बर’बाजार, पस्लाबारि, बल्लामगुरि चारियालि भुमखिफारा जायगाफोरावबो आखायाव बन्जार लानानै हान्जा सुरनानै ट्रायबेल बिल 2019 खौ गोख्रोङै हेंथा खालामदोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब