Begin typing your search above and press return to search.

ककराझारआव हादोरारि लायमोन सान फालिदों

ककराझारआव हादोरारि लायमोन सान फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Aug 2018 8:13 AM GMT

ककराझार: गुबुन गुबुन हादोरफोराव फालिबोनाय बादि आसामनि ककराझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव क’कराझारनि मोनसे एन.जि.अ, “निदान फाउनदेसन”आ Kokrajhar Science College नि न’ब्लांआव हादोरारि लायमोन सान फालिदों।

बेबादिनो United Youths’ Democratic Federation आ ककराझार Commerce College नि न’ब्लांआव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै हादोरारि लायमोन सान फालिदों। ओनसोलाव थानाय गासै मोन 8 फरायसालि फारियै Kokrajhar Science College, Gossaigaon College, Janata College, Serfanguri College, UN Brahma College, Dotma Aronai College, Music and Fine Art College, Saint Ann College, आरो Commerce College नि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

एन.जि.अ, “निदान फाउनदेसन” नि आफादगिरि दिगाम्बर नार्जारिया बुङोदि, 12 आगस्तखौ हादोरारि लाइमोन सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो, बे हाबाफारिखौ 1999 माइथायाव United Nation नि General Assembly आव गिबि फोसावजेनदोंमोन, सुबुं समाजनि गेजेराव सोलायनाय लाबोनो थाखाय लाइमोन सेंग्रा आरो सिख्लाफोरा एंगारनो हायै बिबान दं, बुहुमनि लायमोनफोरनि गेजेराव जेंना सोमजिनायफोरनि सायाव सांग्रांथि होनाय लाइमोन माहारिनिनो मोनसे हाबा होन्नानै बिथांआ बुंबावो।

बे हाबाफारिआव गुबुन गुबुन बिफाननि गेदेमा बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। क’कराझार जिल्लानि ADC फ्रपुल्ल चन्द्र बरमन, ककराझार जिल्ला SP राजेन सिंह, CISF नि कामान्दिं अफिसार हेमान्थ कुमार ब्रम्ह, बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। गाहाय आलासि महरै लिंहरजानाय “निदान फाउनदोसन”नि गाहाय दिगाम्बर नार्जारि बिथांआ बाथि सावनानै हाबाफारिखौ बेखेवो आरो लाइमोनफोरखौ सुबुं लांखारनाय(Human Trafficking) जेंनाफोरनि सायाव माबादि बिहोमा एबा बिबान दं बेनि सायाव गुवारै बुंथिनानै सांग्राथि होयो।

क’कराझार जिल्लानि ADC फ्रपुल्ल चन्द्र बर्मन बिथांआ बुङोदि, हादोर दानायाव लाइमोनफोरनि बाहागो लानाया गोनां। CISF नि कामान्डिं अफिसार हेमान्थ कुमार ब्रम्ह बिथांआ फरायसाफोरनि केरियार नि सायाव बुंथिनानै होयो जेरै SSC आरो गुबुन गुबुन Competitive आन्जादफोरनि सायाव बुंथिनानै होयो। ककराझार जिल्ला SP राजेन सिंह बिथांआ हादोरखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनायाव बाहागो लानो खावलायो।

Next Story
गाहाय रादाब