Begin typing your search above and press return to search.

कार्बि आंलंआव थानाय बर’फोरनो ST बिमुं होनो नागिरनायखौ ASDC आ बेरेखा खालामदों

कार्बि आंलंआव थानाय बर’फोरनो ST बिमुं होनो नागिरनायखौ ASDC आ बेरेखा खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  10 Nov 2018 10:57 AM GMT

दिपु,नबेम्बर 10: आसाम हादोरसानि कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव औटनमास जिल्लाफोराव थानाय बर’फोरनो सेडियुल ट्रायब (हाजो ओनसोल) बिमुं होनो थाखाय सरकारनि मावफारिया लानायखौ औटनमास स्तेट दिमान्ड खमिटि (ASDC) आरो बेनि फरायसा आफाद, कार्बि फरायसा आफाद (KSU) आरो आयजो आफादफोरा बेरेखा खालामदों।

बिथांमोनहा जुथायै प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बुङोदि, “हाजो ओनसोलाव थानाय बर’ हारिआ गुबुन जायगायाव थानाय बर’फोरनिफ्राय आलादा एबा गुबुन जाय बिथांमोनखौ एन्ट्रपलजिस आरो समाज बैगानिकफोराबो गनायनानै लादों” मिनिथाव बाथ्रा।

हाजो ओनसोलाव थानाय बर’फोरा रांखान्थियारि, समाज आरो सोलोंथाय बिथिंफोराव गुबुन रोखोमनि आरो गुबुन हारिफोरनिफ्राय गोग्लैसोनानै थासिन्नाय। ब्रितिसफोरा बे बाथ्राखौ गनायनानै लादोंमोन जायनि थाखाय बिथांमोनखौ गुबुन ओनसोलाव थानाय बर’फोरनिफ्राय आलादा खालामनाय जादोंमोन। बेनि थाखायनो Article 330 (1) (b) आरो (c) खौ होनानै औटनमास जिल्लाफोराव थानाय बर’फोरनो एसेमब्लि आरो पारलियामेन्टारि एसेमब्लिफोराव रिजार्वेसननि मासिखौ दोन्नाय जादोंमोन। बैफोर जाहोन्नि थाखायनो आसाम हादोरसायाव थानाय मोनसे हारिखौ खावनै खालामनानै होदोंमोन” होन्ना बिथांमोनहा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावनानै होयो।

ASDC आ फोरमायनानै होबावोदि, “आसाम हादोरसायाव संबिजिरनि 1950 माइथायनि Part-IIनि अर्दार एबा बिथोन बादियै ST नि फारिलाइखौ खावनै खालामनानै होनाय जादों, जेराव मोन 15 हारिफोरजों लोगोसे कुकि हारिनि मोन 37 हारिसाफोराबो हाबफानानै दं, नाथाय बर’ कछारिफोरा बे फारिलाइआव गोया। मानोना बर’फोरा मिथिगौदि बिथांमोनहा हाजो ओनसोलनि थागिरि नंआ बेनिखायनो फारिलाइआव गोया। 1950 माइथायाव माखासे थादोंमोनब्लाबो 1960 माइथायनिफ्राय हायेनाव खारख्लाय लांदों” होन्ना बिथांमोनहा बुंबावो।

बिजेपि दैदेन्नाय सरकारा राजखान्थिआरि सार्थआव बर’फोरनो सेडियुल ट्रायब (ST) बिमुंखौ होनो नाजागासिनो दं, बे मावफारिया लानाया गोग्लैसोनानै थाखाय हारिफोर जेरै-कार्ब, दिमासा, गार’, हमार, कुकि, कासि, जयनतिया, मान आरो नागाफोरखौ नाख्रेबनो नाजानाय। बर’फोरनो ST बिमुं होनाया संबिजिरनि Article 330 (1) (b) आरो (c) फोरखौ सिफायनाय जागोन। गोजौ थाखोनि बर’फोरनो ST बिमुं होनाया जोबोर गाज्रि अबस्तायाव गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरखौ गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनाव लांगोन आरो Advance एबा गोजौ थाखोनि बर’फोरजों सरकारि साख्रिनि थाखाय जुजिनांगोन होन्नानै बिथांमोनहा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायबावो।

बिथांमोनहा सरकारनि मावथांखि लानायखौ थाबैनो बोख्लायफिन्नांगौ होन्ना दाबि खालामो आरो 12 नबेम्बराव बेरेखायै सुबुं गौमा लानानै धर्ना होनो मावथांखि लायो।

Next Story
गाहाय रादाब