Begin typing your search above and press return to search.

गारि मटरनि गोदान आयेन

गारि मटरनि गोदान आयेन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Sep 2018 9:18 AM GMT

गोदान दिल्ली,सेप्तेम्बर 14: ब्रिहस्पथिबाराव जौसिन बिसिरसालिआ मोनफ्रोमबो हादोरसानि गोजौ बिजिरसालिखौ बावैसो फोसावनाय गारि मटरनि गोदान आयेनखौ सोदांनो थाखाय बिथोन हरो।

मख’नो गोनांदि, गारि मटरनि गोदान आयेन बादियै जुदि सोरनिबा जायखिजाया इन्सुरेन्स (Insurance) गोयै गारिआ जाब्रबथायफोर जायोब्ला गारिखौ हमनानै फान्नाय जागोन आरो Motor Accident Claims Tribunal (MACT) आव रांखौ जमा होनाय जागोन जाय रांखौ जाथायजों फुगिनांनाय बिथांनो अनसुंथाय हरनाय जागोन।

Next Story
गाहाय रादाब