Begin typing your search above and press return to search.

गिबि मंत्री सनवाल बिथांआ दुलाराय बाथौ धोरोमारि गैथुमनि बोसोरारि जथुमायाव नुजाथिदों

गिबि मंत्री सनवाल बिथांआ दुलाराय बाथौ धोरोमारि गैथुमनि बोसोरारि जथुमायाव नुजाथिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Jan 2019 11:46 AM GMT

उदालगुरि,जानुवारि 23: उदालगुरि जिल्लानि माजबाद आव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ महासभानि बोसोरारि जथुमा आरो सनाथि माइथाय फालिथायआव हादोरसानि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ मंगलबारखालि नुजाथिनानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरदों बुङोदि, “बर’ माहारिआ गावनि आंगो समाजआरि हारिमु आरो धोरोम सिबिनायनि थाखाय बयजोंबो मिथिजानाय आरो फारफ्रोमबो बिथिंआवनो आखा-फाखा रोंगौथि दं”।

सनवाल बिथांआ बुङोदि, “मोजां दैदेनगिरिआ समाज जौगाखां लाबोनायाव बिहोमा होयो, नाथाय माखासे सुबुंफोरा गावनि मुलाम्पानि थाखाय समाज जौगाखां लाबोनायाव जेंना सोमजिहोनो नाजायो। बेबादिनो माखासे दैदेनगिरिफोरा फरायसाफोरखौ फरायनायाव गोसो होहोनायनि अनगायै लामा लामा धर्ना होनो लाबोयो, जायनि जाहोनाव फरायसाफोरनि इउनआ खोमसि आरो मिथिनो मोनै लामाजों दैदेनजायो”।

बिथांआ बेखोबो बुङोदि, “आथिखालनि खुंथायाव थानाय आसाम सरकारनि जौगाखांनाय हाबाफारिखौ नोजोर होनानै बेरेखा हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरा जौगाखां खामानि मावनायफोरखौ होबथानो माखासे गुलाय गुजाय खौरां फोसावनानै जेंना लाबोनो नाजागासिनो दं, दानि खुंथायाव थानाय आसाम सरकारा गावनि जाति, माति, भेतिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय दाफुंजादों आरो बेफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावनांगौ हाबानिप्राय गेजेन जाया, हादोरनि गाहाय मंत्री नारेन्ड्र मोडी बिथांआ जोंनि इउन जोलैखौ रैखाथि होनो थाखाय खाबु होदों, बेबादियैनो बिथांआ हादोरसायाव थाखानाय ट्रायबेल माहारिफोरनि जेबो खहा लाबोआलासे हादोरसानि मोन 6 हारिसाफोरनो सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनो थांगासिनो दं” होन्ना बिथांआ बुंलाङो।

गिबि मंत्री सनवाल बिथांआ बुंबावोदि, आथिखालनि आसाम सरकारनि खुंथायाव थानाय सरकारा हादोरसानि थागिबि सुबुंफोरनि लुबैनाय आरो हासथायनायफोरखौ रैखाथि होनायनि बिबान दं, बेनिखायनो बिथांआ दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आरो गुबुन मेलेमजिबिफोरखौ आसाम गोरोबथानि 6थि दफाखौ नायबिरनानै सोदांनो थाखाय मावफारिया लानायाव हेफाजाब होनो खावलायहरो। जाय दफानि गेजेरजों हादोरसानि थागिबि सुबुंफोरनि रैखाथि आरो थामोनथाखौ रैखाथि होनो हागोन।

बीटीसी खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बाखोनायनानै बिथांआ बुङोदि, महिलारि आरो बिथांनि हान्जाया BTAD ओनसोलखौ थारैनो जौगाखां लाबोनानै सोलायहोनो हामारबाय, जाय बिथांआ मोनसे समाव दावराव दावसि आरो समाजआव जेंना सोमजिहोदोंमोन। बेफोरजों लोगोसे थांनाय 2.5 बोसोर सम आव बिथांआ हादोरसा सरकारनि माखासे प्रग्राम एबा स्किमफोरखौ मावफुंनानै गमामायैनो जाफुंसार जानो हादों होन्नानै बुंबावो।

बीटीसी खुंतायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांआ बाथौ महासभानि बोसोरारि जथुमायाव बुङोदि, आथिखालनि आसाम सरकारनि खुंथायाव हादोरसानि मोनफ्रोमबो हारि माहारिफोरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा गोजोनै दं, आरो मोन 6 हारिसाफोरनो गोदानै सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनाया थाखानाय ट्रायबेल माहारिनि मोन्थाय आरो रावनिबो हारिनि खहा जाया होन्ना बिथांआ बुंबावो।

पाब्लिक हेल्ट इन्जिनियारिनि मंत्री रिहन दैमारि, हान्थामेला बिफान्नि मंत्री चन्डन ब्रम्ह, MP रमेन देखा आरो MLA चरन बर’ बिथांमोनहाबो बोसोरारि बाथौ महासभानि जथुमायाव नुजाथिनानै बुंथिदोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब