Begin typing your search above and press return to search.

जानुवारि दान्निफ्राय गं 3 मेडिकेल कॉलेज लुफुंनाय खामानिखौ जागायगोन

जानुवारि दान्निफ्राय गं 3 मेडिकेल कॉलेज लुफुंनाय खामानिखौ जागायगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Dec 2018 8:45 AM GMT

गुवाहाटी,डिसेम्बर 20: गोदान बोसोरनि जानुवारि दानाव क’कराझार, नलबारि आरो थिनसुकिया जिल्लाफोराव मेडिकेल कॉलेज लुफुंनो थाखाय अन्थाय खाम्पाखौ गायसंगोन होन्ना हादोरसा देहा आरो रां बिफान्नि मनट्री हिमन्ट बिस्व सर्मा बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुधबारनि बेलासि समाव बुंथिना होयो।

बिथांआ मिथिहोयोदि क’कराझार आरो नलबारि जिल्लानि अन्थाय खाम्पाखौ जानुवारि दान्नि 6 आरो 7 अक्ट’आव फारियै गायसंगोन आरो बेबादिनो जानुवारि 9 अक्टआव थिनसुकिया मेडिकेल कॉलेजनि अन्थाय खाम्पाखौ गायसंगोन।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला मोनथामबो जिल्लायाव अन्थाय खाम्पा गायसंनाय हाबाफारिखौ हादोरनि गिबि मनट्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ नुजाथिनानै मावफुंगोन।

क’कराझार आरो थिनसुकिया मेडिकेल कॉलेजखौ हादोरसा सरकारा रां हरनानै लुफुंगोन फारसेथिं नलबारि जिल्लानि मेडिकेल कॉलेजखौ मिरु सरकारनि Non lapsable pool of funds रांनि बाख्रिनिफ्राय रां हरनानै लुफुंजागोन। नलबारि जिल्लानि मेडिकेल कॉलेजखौ लुफुंनो थाखाय मिरु सरकारा गासै 398 कैटी रां सेंकसन खालामगोन। क’कराझार आरो थिनसुकिया जिल्लानि मेडिकेल कॉलेजखौ लुफुंनो थाखाय हादोरसा सरकारा 404 कौटी आरो 382 टौटी रांनि सेंकसन खालामखाबाय। गंथामबो मेडिकेल कॉलेजखौ 3 बोसोरावनो लुफुंजोबगोन आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय टेन्डार होनाय हाबाफारिआबो जोबलांखाबाय नाथाय खामानि मावनायनि बिथौनखौल’ (Work Order) होनांसिगौ होन्ना चर्मा बिथांआ मिथिहोबावो।

गंथामबो मेडिकेल कॉलेजआव मुं थिसन्नो हानाय मासि (Seat Capacity) आ गासै सा 100 जागोन। गासै हादोरसायाव गं 6 मेडिकेल कॉलेज थागोन आरो धुबुरि, दिपु, नगांव, लक्किमपुर जिल्लाफोरनि मेडिकेल कॉलेज लुफुंनाय खामानिफोरा सोलिगासिनो दं। हादोरसायाव जेब्ला गंफ्रोमबो गोदान मेडिकेल कॉलेजफोरा लुफुंजागोन अब्ला एमबीबीएस (MBBS) नि मासिआ हादोरसायाव बोसोरफ्रोमबो 1426 आव बांलांगोन होन्ना बिथांआ बुङो।

मखनो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो बर’ फरायसा आफादआ बड’लैन्ड हालामाव मेडिकेल कॉलेज गायसंनांगौ होन्ना दाबि खालामबोगासिनो दं, नाथाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दाबिखौ खोनांनानैब्लाबो खोनायै बादि बेंगा जानानै थाबोदोंमोन।

बावैसो सिगां बाक्सा जिल्लानि बर्मा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आलादा राज्यो बड’लैन्ड दाबिखौ लानानै सुबुं गौमा लानायावबो दुलाराय बर’ फरायसा आफादआ बुंदोंमोनदि, “बर’फोरा गोबां बायदि बायदि बिथिंफोरखौ लानानै दाबि खालामबोगासिनो दं, नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव दिनैसिम दाबिफोरखौ मोनसेबो सुफुङाखै, 10 आरो 15 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो Central University दाबि खालामबोगासिनो दं, नाथाय तेजपुर आरो सिलचरफोरावसो गायसंनाय जादों। लवार आसामाव ऑल इन्डिया इन्सटीटीव अव मेडिकेल साईन्स (AIIMS) दाबि खालामबोदों नाथाय गुवाहाटीनि खाथि आमिनगांवआव गायसंना होदों, गोबां जायगाफोराव आसाम सरकारा मेडिकेल कलेज गायसंदों नाथाय बड’लैन्ड ओनसोलाव दिनैसिम गायसंफेराखै, मोनसे सोदोबजों बुंनो थाङोब्ला जों जेबो मोनाखै होन्ना बिथांमोनहा दुखु फोरमायो।

नाथाय हादोरसा देहा आरो रां बिफान्नि मन्ट्री हिमान्ट बिस्व चर्मा बिथां बुंनाय बाथ्राया बेसेबां जाफुंसार जायो बेखौ थाम बोसोरनि उनावसो मिथिसिगोन।

Next Story
गाहाय रादाब