Begin typing your search above and press return to search.

जायगा सोलाइग्रा हारिफोरा आसाम हादोरसायाव ट्रायबेल बिमुं मोन्नो हाया: बिजेएसएम

जायगा सोलाइग्रा हारिफोरा आसाम हादोरसायाव ट्रायबेल बिमुं मोन्नो हाया: बिजेएसएम

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  13 Feb 2019 9:08 AM GMT

क’कराझार, फेब्रुवारि 13: गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनिफ्राय फैनाय जेरै राजबंसि आरो आडिवासि माहारिनि सुबुंफोरखौ आसाम हादोरसायाव सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनो हाया आरो आसाम सरकारा थागिबि ट्रायबेल माहारिफोरखौल’ लानानै सावरायनांगौ होन्ना बड’लेन्ड जनजाती सुराक्सा मन्च आफादआ मंगलबाराव रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बुङो।

बड’लेन्ड जनजाती सुराक्सा मन्चनि आफादगिरि जनकलाल बसुमथारि बिथांआ रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बुङोदि, कछ राजबंसि हारिनो सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनो हाया, मानोना कछ राजबंसि मुंनि जेबो माहारि गैयामोन। बयबो मिथिखागौथि कछ आरो राजबंसि हारिआ मोन्नैबो गुबुन गुबुन हारि, सरकारा हारि गोयै “कछ राजबंसि” माहारिनो सेडियुल ट्रायबनि गनायथि होनानै संबिजिरारि खाबुखौ होनो हाया।

बेबादिनो टी ट्रायब हारिनि मोन 36 मिथिजायै हारिनो सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनो हाया, बिथांमोनहा टी ट्रायब एबा हारि नंआ नाथाय हान्जा एबा दोलोसो। भारत संबिजिरनि 342 (1) (2) दफायाव लिरनानै दोनजानाय बादिब्ला माबोबा मोनसे दोलो एबा हान्जानो ट्रायबेल बिमुंखौ होनो हाया, नाथाय माबेबा मोनसे हारिनोसो ट्रायबेल बिमुंनि गनायथिखौ होनो हायो। बेनिखायनो टी ट्रायब एबा बागानिया हारिनि सुबुंफोरनो ट्रायबेल बिमुंखौ होनो हाया। बेनिखायनो ट्रायबेल बिल 2019 आव मखनाय हारिफोरा आसामनि टी ट्रायब माहारिफोरनि गेजेराव गैया। बिथांमोनहा भारतनि गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनि हारिसो, गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनि हारिफोरखौ आसाम हादोरसायाव सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनो हाया। आसाम हादोरसायाव थानाय टी ट्रायब हारिआ हादोरसायाव आडिवासि नङा, राज्य’ सभानि MP सानतीयास कुजुर आरो लिरगिरि सन्जय कुमार टान्टी बिथांमोनहा बुंनाय बादिब्ला आसामनि टी ट्रायब हारिआ आसाम हादोरसायाव आडिवासि नङा होन्ना बिथां बसुमथारिआ बुंबावो।

लिरगिरि टान्टी बिथांआ बुंनाय बादिब्ला ‘टी ट्रायब’ हारिखौ आसाम हादोरसायाव ब्रिटिसफोरा जबरजस्तियै लानानै फैयाखै, नाथाय बिथांमोनहा साहा बागानाव मावनानै रां मोन्नो थाखायसो आसाम हादोरसायाव गावनोगाव गोसो जानानै फैदोंमोन। बेनि ओंथिआनो जाबाय बिथांमोनहा आसाम हादोरसायाव गावनोगाव खामानि मावनोसो फैदोंमोन होन्ना बिथांआ बुंबावो। मोन 36 टी ट्रायबफोरल’ नङा नाथाय आडिवासि माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंआनो आसाम हादोरसायाव सेडियुल ट्रायबनि गनायथिखौ मोन्नो हाया। बेनिखायनो आसाम सरकारा आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौल’ सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन होन्ना बिथां बसुमथारिआ बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब