Begin typing your search above and press return to search.

जिनाहारि खालामनो नागिरनाय सानै सुबुंखौ खानो हायो

जिनाहारि खालामनो नागिरनाय सानै सुबुंखौ खानो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 July 2018 12:16 PM GMT

बंगाइगाव,जुलाइ14: ब्रिहस्पथिबारनि मोनायाव बंगाइगाव गोजाम कलनिआव जिनाहारि खालामनो नाजानाय सानै सुबुंखौ सुक्रबाराव पुलिसा खानो हायो।

हिन्जावसानि खुर्माफोरनिबादिब्ला, सानै हिन्जावसाया 12 जुलाइआव गुवाहाटीनिफ्राय मोनानि ट्रेनजों थांनानै जेब्ला बंगाइगाव स्तेसन सहैनानै गोजाम कलनिसिम थांनो थाखाय टेम्पु हमनानै थाङो अब्ला टेम्पुनिफ्राय ओंखारनानै ससे थाबायनायाव सानै सोंग्राफोरा बाइकजों फैनानै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो हमख्रबो अब्ला सिख्लाया गाबख्रावना होनायाव खाथिनि सुबुंफोरा खोनानानै रैखा खालाफैयो आरो दायनिगिरिफोरा जायगानिफ्राय बाइकखौ दोन्नानै खारलांङो। जेब्ला खारलाङो अब्ला पुलिसनो मिथिहोयो आरो गोबाव सम नागिरनानै हमनो हायो। हमजानाय बिथांमोनखौ अनिल बासपर आरो आगसे बासपर होन्ना सिनायथि मोनो आरो जोबथेसालिसिम दैथायहरो।

Next Story
गाहाय रादाब