गाहाय रादाब गेलेनाय

जुनिवर 10 मिटार रायपल गावनायाव ह्रिदया सनानि मेडेल मोन्नो हादों

जुनिवर

खोला करिया,सेप्तेम्बर 8: आसामनि गुबुन सासे हादोरनांआरि गेलेनायाव देरहासार जानो हाबावनानै मुं लाखिनो हाबावो। खोला करियानि चांगौन आव “World Shooting Championship” बादायलायनायाव रायपल गावगिरि 17 बोसोरनि ह्रिदय हाजरिकाया जुनिवर 10 मिटार हौवासाफोरनि रायपल गावनायाव सेथि बान्थाखौ आवग्रिनो हानानै सनानि मेडेलखौ आवग्रिनो हायो।

भारत हादोरनिफ्राय हाजरिका बिथांआ 627.3 नम्बर मोन्नानै जोबथि गेलेनायनि थाखाय Qualify जादोंमोन। बिथांनि देरहासारनायाव मिरु सरकारनि लाइमोन आरो गेलेनाय बिफान्नि मनट्री राज्यभरदन राटर बिथांआ ससियेल मेडिया टूयेटारनि गेजेरजों गोजोनग्लायनाय जासिहरदों।

बिथांआ आसामनि लक्किमपुर जिल्लायाव थानाय नारायनपु गामिनि फरायसालिमानि गोरायुं ड: सरट हाजरिका आरो फोरोंगिरि इभा हाजरिकानि फिसाज्ला।