Begin typing your search above and press return to search.

जुमाइ दिहुन्नाय आरो फान्नायखौ अजद हरनो थाखाय हेफाजाब जानबुंनि नम्बर फोसावदों

जुमाइ दिहुन्नाय आरो फान्नायखौ अजद हरनो थाखाय हेफाजाब जानबुंनि नम्बर फोसावदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 March 2019 9:18 AM GMT

गुवाहाटी,मार्च 02: आसाम हादोरसानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि गामि गामि आयेन बेरेखायै जुमाइ एबा जौ दिहुन्नाय आरो फान्नायफोरखौ बन्द’ खालामनो थाखाय आसाम सरकारनि एक्साइस बिफाना जानबुं नम्बर एबा Whats App नम्बर फोसावनानै होदों, जाय नम्बारनि गेजेरजों साफ्रोमबो सुबुंआनो आयेन बेरेखायै जौ दिहुन्नाय आरो फान्नायजों लोब्बा थानायनि खौरांखौ दैथायहरनो हागोन।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला एक्साइस बिफानआ 9435052381 जानबुंनि नम्बरखौ फोसावनानै होदों। जाय नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरोब्ला थाबैनो बन्द’ खालामनायनि राहा लानाय जाथों होन्ना बिफान्नि मावथि बिथांमोनखौ बिथोन होयो।

फारसेथिं काछार जिल्लायाव एक्साइस बिफानआ थांनाय 28 फेब्रुवारि अक्ट’आव गासै मोन थाम जायगाफोराव थांनानै बन्द’ खालामनाय जादों आरो लोब्बा थानाय सा 8 सुबुंफोरखौ खादों होन्नाबो खौरां जोंनिसिम खौरां मोन्नाय जायो।

आयेन बेरेखायै जौ दिहुन्नाय आरो फान्नाय खामानिजों लोब्बा थानाय खाजानाय सुबुंफोरा थांनाय फेब्रुवारि 22 अक्ट’सिम गासै 65 जाबाय आरो जाथायनि गासै मोन 19 जायगाफोराव बन्द’ खालामनानै गासै मोन 77 केसफोरखौ रेजिस्तार खालामनाय जाबाय होन्नाबो मिथिनो मनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब