Begin typing your search above and press return to search.

जुमाइ लोंनानै जिउ फोजोबना लानायनिफ्राय जानगाराव था: प्रमिला रानि ब्रम्ह

जुमाइ लोंनानै जिउ फोजोबना लानायनिफ्राय जानगाराव था: प्रमिला रानि ब्रम्ह

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Feb 2019 11:50 AM GMT

क’कराझार,फेब्रुवारि 25: हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिस गोनां जुलाइ लोंनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जालांनायखौ नोजोर होनानै आसाम हादोरसा समाजआरि बिफाननि मंत्री प्रमिला रानि ब्रम्ह बिथांआ राज्यो राजाफोरखौ जुमाइ लोंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों।

मखनो गोनांदि, आसाम हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिस गोनां जुमाइ लोंनानै सा 150 सो सुबुंफोरा 21, 22 आरो 23 फेब्रुवारिआव गावनि बेसेनगोसा जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जखम जानाङो। गिख्रंथाव जाथाया आसाम हादोरसायाव गिबि खेबनि थाखाय सोमजियो।

“जुलाइ लोंनाया देहानि थाखाय खहा गोनां आरो समाजआव जेंना लाबोयो, जायगायावनो बानायनाय बिस गोनां जौ लोंनायखौ बन्द’ खालाम आरो जानगाराव था” होन्नानै ब्रम्ह बिथांआ बुङो। “सरकारा बेफोरखौ बन्द’ खालामनो थाखाय गोख्रों राहा लागासिनो दं आरो जुमाइ बानायनायाव बाहायग्रा लालिगुरखौबो बन्द’ खालामनाय जाबाय” होन्ना बिथां ब्रम्हआ दाजाबदेरो।

बिस गोनां बेसादफोरखौ बाहायनानै माइरं एबा एंखुरखौ संनानै फेसेवनानै जुमाइखौ न’आवनो बानायनाय जायो, जाय बेसादखौ न’सिङाव दोनोब्ला गोसा मोनामो। बे बेसादखौ गुबुन हादोरफोरनिफ्राय लाबोआलासे न’आवनो बानायनानै दिहुन्नायनि थाखाय जायगायावनो बानायजानाय जुमाइ (सुलाइ) होन्नानै बुंनाय जायो, जाय बेसादखौ 1856 माइथायनिफ्रायनो भारत आव ब्रिटिसफोरा बाहायबोदोंमोन। जुमाइखौ दै गलायाजासे थोंजोङै लोंनाय जायो।

दुखुनांथाव जाथायनि जाहोनोखौ नोजोर होनानै आसाम पुलिस बिफान्नि DGP कुल्डार सायकिया बिथांआ 23 फेब्रुवारिआव मिथिहोयोदि, जाथायनि जाहोनखौ CID नि सोद्रोमाफोरा नायबिजिरगोन। फारसेथिं आसाम एक्साइस बिफाआ एक्साइ बिफान्नि इन्सपेक्टर पराग सायकिया आरो गुलुक हाजरिका बिथांमोनखौ गावनि हाबाफारिखौ मोजाङै नोजोर होयैनि थाखाय साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जायो। थांनाय 22 फेब्रुवारि आव आसाम सरकारआबो जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होयो।

बिस गोनां जुमाइ लोंनानै जिउ गोमानांनाय नखरनि सुबुंफोरनो हादोरसानि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ 2 लाख आरो जखम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रांनि अनसुंथाय होगोन होन्ना फोसावो, जाय बिथांमोनहा देहा फाहामसालिआव फाहामथाय लागासिनो दं।

Next Story
गाहाय रादाब