Begin typing your search above and press return to search.

जुलि जाखानाय सासे आयजोनि गोथै देहा मोनदों, जिनाहारिनि सनदेह’

जुलि जाखानाय सासे आयजोनि गोथै देहा मोनदों, जिनाहारिनि सनदेह’

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  1 Jan 2019 12:30 PM GMT

कराझार,जानुवारि 01: गोदान बोसोर 2019 खौ फारफ्रोमबो खना खनला गाजा गोमजायै बरायनाय समावनो ककराझार जिल्लानि रामपलबिल आव थानाय माइ फोथाराव दिनै (मंगलबार) सासे जुलि जाखानाय आयजोनि गोथौ देहा मोनदों।

ओनसोलनि सुबुंफोरनिफ्राय खौरां मोन्नाय बादिब्ला जिउ गोमानांनाय आयजोआ सा 3 गथनि बिमामोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

गामिनि सुबुंफोरा सोरबा सिनायनो मोनै मैनसिआ जिनाहारि खालामनानै बोथारदों आरो माइ दुब्लि आव गारनानै दोनदों

जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमो नांहोयो।

बेबादियैनो सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बल्लामगुरि बाजारनि खाथि चारिआलि ओनसोलाव थानाय धालिगांव गामिनि थागिरि सासे बर’ CRPF सन्जिब बसुमतारी बिथांआबो हरखाबै जिउ खहा जायो।

बिथांनि फंबाय असे धोरोम बसुमथारि बिथांनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला सन्जिब बसुमथारि बिथांआ साक्रिनिफ्राय ट्रेस्नपार जानायलास सुती लानानै नआव फैदोंमोन। बिथांआ समबार मोनाब्लिनि 7 रिंगासोआव बेरायग्लांहैनो होन्ना ननिफ्राय स्कुटी लानानै ओंखारलांदोंमोन आरो ननिफ्राय ओंखारलांनाया गोबाव जानायलाय हरनि 11 रिंगासोआव ननिफ्राय जानबुंजों रायज्लायहरनो फोन खालामब्ला सन्जिब बसुमतारी बिथांनि फोनआ बन्द एबा अफ होन्नानै बुंदोंमोन।

धोरोम बसुमथारि बिथांआ मिथिहोबावोदि, बहा थांदोंमोन बेखौ मिथिनो मोन्नाय जायाखै नाथाय फुंनि 7 रिंगासोआव थैनायनि सोमोन्दै मिथिनो मोन्नाय जायो आरो दुखुनांथाव जाथाया बल्लामगुरि बाजारनि खोलाहा थानाय हलिफारानि खाथि हास्रावबारि लामायाव जादों।

जिउ गोमानांनाय सन्जिब बसुमतारी बिथांआ फेग्रा मुवाखौ बाहायामोन बेनिखायनो ओनसोलनि आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा सोरनिबा फाव फान्दायनायबो जानो हागौ होन्ना सनदेह खालामदों नाथाय फंबाय धोरोम बसुमथारि बिथांआ पस्ट मरटेम खालामखांनायनि उनावसो जाथायनि सोमोन्दै बुंनो हागोन होन्ना बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब