Begin typing your search above and press return to search.

ट्रायबेल बिल 2019 आ जोंनि मोन्थायखौ खहा खालामाब्ला जेबो हेंथा गैया: बीटीसी खुंथाय

ट्रायबेल बिल 2019 आ जोंनि मोन्थायखौ खहा खालामाब्ला जेबो हेंथा गैया: बीटीसी खुंथाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 Jan 2019 11:28 AM GMT

गुवाहाटी,जानुवारि 30: मिरु सरकारनि मावफारिया बादियै आसामनि मोन 6 गुबुन गुबुन हारिसाफोरनो ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनायखौ नोजोर होनानै बड’लेन्ड टेरिटरियेल काउनसिल (बीटीसी) खुंथायनि माकासे बिबानगिरिफोरा आसाम सरकारजों दाफुंजानाय मंत्रीफोरनि दोलो एबा ग्रुप अव मंत्रीनि (GoM) सिगांआव मिथिहोयोदि, जुदि थाखानाय ट्रायबेल माहारिफोरनि संबिजिरआरि मोन्थायफोरा खहा जाया अब्ला बिथांमोनिफ्राय जेबो हेंथा गैया। थाखानाय ट्रायबेल माहारिफोरनि मोन्थायखौ खहा खालामनानै मोन 6 हारिसाफोरनो ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि होनो हाया होन्ना बिथांमोनहा बुङो।

फारसेथिं GoM दोलोआ बीटीसी खुंथायखौ मिथिहोयोदि, आसामनि मोन 6 हारिसाफोरनो ST होनाया थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरनि थाखाय खहा जाया आरो जेरैखि जायाब्लाबो रैखा खालामगोन होन्ना मिथिहोबावो।

मंगलबारखालि बीटीसी खुंथायनि दोलोफोरा आसाम सरकारजों दाफुंजानाय GoM नि दैदेनगिरिफोरखौ दिस्पुराव लोगो हमो आरो ट्रायबेल बिल 2019 खौ लानानै गोसोखां बिलाइ गथायो। बीटीसी खुंथायनि दोलोखौ CEM काम्पा बरगयारि बिथांआ दैदेनदोंमोन आरो बे जथुमायाव GoM नि गाहाय हिमान्ट बिस्व सर्मा, चन्दन ब्रम्ह, नब कुमार दले आरो पल्लब लचन दास बिथांमोनाहाबो बाहागो लायो।

ट्रायबेल बिल 2019 खौ पारलियामेन्टनि राज्य’ सभानि जथुमायाव थांनाय 9 जानुवारि अक्टआव फोसावजाखाबाय नाथाय माखासे Modalities एबा खाबुपोरा रोखा गोयैलाय गोदान बिलआ आयेनाव महर मोनाखै।

जथुमानि उनाव बीटीसी खुंथायनि CEM काम्पा बरगयारि बिथांआ सेंन्टिनेलनि खौरांगिरिनि सिगांआव बुङोदि, गोदान बिलआ थाखानाय ट्राय माहारिनि जेबो खहा लाबोआ होन्ना जोंहा बिजेपि खुंथायनि सायाव फोथायनाय दं, जुदि थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरनि रैखाथि होनो हाया अब्ला बिजेपि दोलोआ जोंनि सोमावसारनायजों मोगा मोगि जानांगोन” होन्ना बिथांआ बुंबावो।

फारसेथिं कॉर्डिनेशन खमिटि अव ट्रायबेल ऑर्गेनाइजेसन, आसाम (CCTOA) आफादआबो थांनाय समबारखालि GoM जों गिबि खेबनि थाखाय सावरायरो आरो मोन 6 हारिनो ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनायखौ हेंथा खालामो। सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनोदि गोदाननै थिसनजानो लागा ट्रायबेल बिल 2019 आव थाखानाय ट्रायबेल माहारिखौ रैखाथि होगोन होन्ना लिरनाय जेबो फोरमानफोरखौ नुनो मोन्नाय जायाखैमोन।

मखनो गोनांदि, मिरु सरकारआ आसामनि मोन 6 गुबुन गुबुन हारिसाफोर फारियै- मरान, मटक, चुतीया, टाय अहम, आडिवासि आरो कछ राजबंसि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनो ट्रायबेल बिमुं होनो थांगासिनो दं।

फारसेथिं CCTOA नि बान्जायनायाव गोदान दिल्लीनि पारलियामेन्टनि लांगोनायाव दिनै बिलखौ हेंथा खालामनानै फुंनि 11 रिंगानिफ्राय 3 घन्टा होयो।

Next Story
गाहाय रादाब