Begin typing your search above and press return to search.

दिनै बिजेपि दोलोआ लख सभा बिसायखथिनि बिजाथि फोसावगोन

दिनै बिजेपि दोलोआ लख सभा बिसायखथिनि बिजाथि फोसावगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 March 2019 9:24 AM GMT

गुवाहाटी,मार्च 16: नर्ट इस्त डेमक्रेटिक एलाइन्सनि लिंथुमगिरि आरो बिजेपि राजखान्थि दोलोनि गेदेमा दैदेनगिरि हिमान्ट बिस्व सर्मा बिथांआ बुङोदि, बिजेपि राजखान्थि दोलोनि मिरु पारलियामेन्टारि बोर्डआ आसाम हादोरसानि थाखाय फैगौ लख सभा बिसायखथिनि थाखाय सनिबाराव बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावगोन। नाथाय गोदान दिल्लीआव एजिपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि सिगां नङा। बिजेपि दोलोनि मिरु पारलियामेन्टारि बोर्डआ एजिपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों सनिबारनि बेलासिआव सावरायगोन।

सर्मा बिथांआ जेब्ला सुक्रबारनि बेलासि समाव एजिपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बिजेपि दोलोनि मावख’आव सावरायनो थांदोंमोन अब्ला बिथांआ बे बाथ्राखौ बुङो।

सर्मा बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुङोदि, “एजिपि दोलोनि सान्थौफोरा नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 खौ लानानै सोलायनायबादि जोंनि बिजेपि दोलोनि सान्थौफोरा जेबो सोलायनाय फैयाखै, लख सभा बिसायखथिनि उनाव जों नोगोरारि सोदांनाय बिलनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय एजिपि आरो बिजेपि दोलोनि गेजेराव सावरायगोन, जों थासारिखौ नायनानै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजालांगोन, बे बाथ्रायानो जोंनि बिसायखथिनि बिथांखि बिलाइ एबा Vision Document आव थागोन, दासान्दि सुबुंफोरा नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 खौ नोजोर होनानै जेबो सोंथि खालामाखै, जोंनि गुबै थांखिआनो जाबाय सा-सान्जा आरो हादोरखौ फोजौखांनानै गुबुन मोनसे थाखोआव गाखोहोनो थाखाय नारेन्ड्र मोडी बिथांखौनो हादोरनि गाहाय मंत्रीनि मासिआव थिसन्नाय”।

जोब्ला खौरांगिरिफोरा एजिपि-बिजेपि गोरोबथा जाफिन्नायखौ नोजोर होनानै सोंथि दैखाङो, अब्ला एजिपि दोलोनि आफादगिरि अटुल बरा बिथांआ फिन्नाय होयोदि, “थांनाय 13 मार्च अक्ट’आव जेब्ला हादोरसानि गाहाय मंत्री सर्बानन्द सनाव, हादोरसा रां बिफान्नि मंत्री हिमान्ट बिस्व सर्मा बिथांमनजों मोन्नैबो दोलोनि बिथांखिखौ रोखा खालामनानै होनाय जादों, नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 नि जेंनाखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो नाजागोन आरो जों सानो बे जेंनाया सावरायनायनि गेजेरजों थारैनो सुस्रांजागोन”।

सर्मा बिथांआ बुंबावोदि “बिजेपि राजखान्थि दोलोनि मिरु पारलियामेन्टारि बोर्डआ आसाम हादोरसानि थाखाय फैगौ लख सभा बिसायखथिनि थाखाय सनिबाराव बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावगोन। नाथाय गोदान दिल्लीआव एजिपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि सिगां नङा। बिजेपि दोलोनि मिरु पारलियामेन्टारि बोर्डआ एजिपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों सनिबारनि बेलासिआव सावरायगोन”।

सर्मा बिथांआ बेखौबो बुङोदि, “नर्ट इस्त डेमक्रेटिक एलाइन्सनि दैदेनगिरिफोरा बिजेपि दोलोनि हादोरारि आफादगिरि अमित साहा बिथांजों फैगौ 17 मार्च आव गोदान दिल्लीआव जथुमा लानानै सावरायगोन, जथुमायाव हादोरसा बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोर थानायजों लोगोसे बड’लेन्ड पिपल्स फ्रन्ट आरो आसाम गन परिसदनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो थागोन, जाय बिथांमोनहा नर्ट इस्त डेमक्रेटिक एलाइन्सनि (NEDA) सोद्रोमा जानानै दं”।

“आसाम हादोरसायाव जोंनि गोरोबथा जानायनि गुबै थांखिआनो जाबाय नारेन्ड्र मोडी बिथांखौ हादोरनि गाहाय मंत्रीनि मासिआव फसंनाय, फैगौ समफोराव जों आसामनि गोरोबथा दोलोफोरजों सावरायगोन” होन्ना सर्मा बिथांआ बुंबावो।

सिगां सर्मा बिथांआ सनमिलटा गन सक्ती आरो मिसिं हारिनि आफादफोरजों आलादायै सावरायदोंमोन। मिसिं हारिनि आफादफोरा बिजेपि दोलोखौ लख सभा बिसायखथिआव हेफाजाबा होनो थांखि लायो होन्नाबो मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब