Begin typing your search above and press return to search.

धेमाजि जिल्लायाव मिसिंफोरा आलि आइ लिगांग फोर्बो फालिनो साखाफारा

धेमाजि जिल्लायाव मिसिंफोरा आलि आइ लिगांग फोर्बो फालिनो साखाफारा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 Feb 2019 1:26 PM GMT

धेमाजि,फेब्रुवारि 19: फैगौ 20 फेब्रुवारि 2019 आव धेमाजि जिल्लानि जनाइ ओनसोलाव थानाय बिजयपुर गामिआव मिसिं हारिनि सुबुंफोरा आबादजों सोमोन्दो थानाय फोर्बो, जाय फोर्बोखौ "आलि आइ लिगांग" होन्नानै बुंनाय जायो, बे फोर्बोखौ फालिनो साखाफारा।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथांमोनहा खुंफुंजानो लागा आलि आइ लिगांग फोर्बोखौ हादोरसा हारिमु बिफान्नि हेफाजाबआव जिल्ला खुंथाया 20 फेब्रुवारि 2019 आव खुंफुंगोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

बे फोर्बोआनो आसाम हादोरसानि हेफाजाब आव खुंफुंजानाय मिसिं हारिनि गिबि फोर्बो।

बे फोर्बोआव आसामनि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल, हारिमु बिफान्नि मंत्री नब कुमार दले आरो लक्किमपुर बियाबनि MP प्रदान बरुवा आरो गुबुन गुबुन मानगोनां बिथांमोनखौ नुजाथिनो थाखाय हांख्रायहरदों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

फारसेथिं जिल्लायाव खुंफुंजानो लागा आलि आइ लिगांग फोर्बोखौ नोजोर होनानै धेमाजि जिल्ला खुंथाया N.I Act 1881 नि आयेन बादियै 20 फेब्रुवारि आव लखेल बन्द’ फोसावदों आरो सोलिफुबाय थानाय मेट्रिक आन्जाद आरो गोजौ फरायसालिनि आन्जादनि अनगायै मोनफ्रोमबो सरकारि आरो बे-सरकारि फसंतानफोरखौ बन्द’ थाजोबनो खावलायनायजों लोगोसे हाथाय बाजारफोरखौबो बन्द’ थाजोबनो खावलायदों।

थांनाय 19 डिसेम्बर 2018 आव आसाम सरकारनि फोसावनाय बादियै नं GAG (81)/ 2016/Pt/1/220 नि आयेन बादियै जिल्लायाव सुबुंफोरनि लुबैनाय बादियै बन्द’ फोसावदों होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

बो हाबाफारिखौ जनेकारं रेल स्तासननि 10 कि: मिटार गोजान आरो जनाइ टाउननि सोनाबहा थानाय फोथाराव खालामनाय जादों, जाय फोर्बोखौ फालिनो थाखाय समायना रमायना पेन्डेल खालामनाय जादों। बे फोर्बोखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय दालाइ आफादबो दानाय जादों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो, जाय फोर्बोआव गुबुन गुबुन रोखोमनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय, हारिमायारि जानाय लोंनाय दिन्थिफुनाय आरो मोसानाय, दामनाय देनायनिबो बादायज्लायनाय हाबाफारि लादों होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

आलि आइ लिगांग ( आसु आबाद मावनाय) जाय फोर्बोखौ असमिया केलेन्डारनि फागुन दाननि गिबि सप्तानि बुधबाराव फालिनाय जायो।

हाबाफारिखौ बेखेवनाय समाव आसु माइ आबादनि बेगरखौ हारिमुनि नेम खान्थिफोरजों फोनानै इसोरनि खाथिआव आरज गाबगोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो, जाहाथे आसु आबादआ बोथोरजों गोरोबफानानै रुम्बां रुम्बां जाबोयो। बेनि उनाव मिसिं हारिनि “गुमरग” मोसानायखौबो दिन्थिफुंगोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो। बेनि उनाव फारि फारियै थुरिजों लुनाय न'सा न'आव जिरायनानै हारिमुनि जानाय लोंनाय, माइरंजों बानायनाय जुमाय आरो ना गोरान आरो अमा बेदरफोरखौ जागोन होन्ना मिथिनो मन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब