Begin typing your search above and press return to search.

बन्द’आ हादोरनाङैनो साधारन जिउ खुंनायाव जेंना खालामदों

बन्द’आ हादोरनाङैनो साधारन जिउ खुंनायाव जेंना खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 July 2018 9:25 AM GMT

ककराझार: हादोरनाङैनो समबाराव आसाम टाय अहम फरायसा आफाद आरो हेफाजाब होगिरि दुलाराय कछ राजबंसि फरायसा आदजों लोगोसे मोन द’ हारिफोरा ST बिमुंनि दाबिखौ लानानै जयै 12 घन्टा आसाम बन्द’ होनायाव साधारन जिउ खुंनायाव जेंना खालामदों।

ककराझाराव सरकारि मावख’फोरा सानफ्रोमबोनि बादि खुलिदोंब्लाबो गोबां गलाफोरा बन्द’ थाजोबो फारसेथिं गोबां प्रायभेट हान्थामेलाफोरखौबो लामाफोराव खारनाय नुनो मोनो। राजा लामाफोराव ट्राकफोरा पुलिस Escort थाफानानै बारनो हायो आरो जेबो जाथाय जानायखौ जिल्लायाव नुनो मोन्नाय जायाखै।

देमाव: मोन द’ हारिसाफोरजों दाजानाय जनगस्तिय आयका मान्सनि समबाराव मिरु सरकारा थाबैनो ST बिमुंखौ गनायैनि दाबिखौ लानानै आसाम बन्द’ होनाया देमाव ओनसोलाव जाफुंसार जायो।

मोनफ्रोमबो गला आरो बेंकफोरा बन्द’ थाजोबो आरो साधारन जिउ खुंनायाव फुंनि समाव जेंना खालामो। दुलाराय टाय अहम फरायसा आफाद (ATASU) आ 37 नं राजा लामायाव टायार सावनानै गोबां बायदि बायदि बेरेखा रावजों मिरु सरकार आरो आसाम सरकारखौ सोंखारियो।

जरहात: बन्द’ होनायव जरहात जिल्ला आरो माजुलि जिल्ला मोन्नैबो जिल्लायाव बन्द’ थाजोबो। गासैबो गिदिर आरो फिसा गारि खारनायफोरखौ लामाफोराव नुनो मोन्नाय जायाखै।

Next Story
गाहाय रादाब