Begin typing your search above and press return to search.

बावलांजानो हमनाय बर’फोरजों बाहायजाग्रा माखासे आग्जुफोर

बावलांजानो हमनाय बर’फोरजों बाहायजाग्रा माखासे आग्जुफोर

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 Dec 2018 12:28 PM GMT

मुगाया जौगाबोनायजों लोगोसे बर'फोरजों सानफ्रोमबोनि हाबा-हुखा मावनाय दांनायफोराव बाहायजाबाय थाग्रा माखासे गोनां आगजुफोरा बावलांजानो हमदों। बेफोरनि माखासे आगजुफोरखौ गाहायाव सुंदयै फोरमायनाय जाबाय।

1.खफ्रि: दुब्लिआव दैज्लां बोथोराव खामानि मावनाय समाव अखा-बांखानिफ्राय बारग’नो खर’निफ्राय बिखुंथिं आलायनानै हमग्रा आग्जुखौनो खफ्रि होन्ना बुङो। बेखौ औवा खाथिजों 2 खावसे एबा बेनि बांसिन फुट गुवार आरो 4 फुटसो गोजौ हेबनाय जायो। खर’ बाहागोआव बोखांनानै जंब्लित बानायो।गंसे खफ्रिनि थाखाय जरासे हेबनांगौ जायो। गेजेराव लाइहुलाय बिलाइखौ माखासे सान दैआव सोमनानै बेखौ गेजेराव बनानै जिं जिं खामिजों खाथाबनाय जायो। खफ्रिआव मोन्नै आयथिं होदेरनाय थायो आरो खर’ सिङाव खर’आव आलायनो दुरुं हेबनाय थायो।

2.खाखि: मिथिंगाजों गोरोबनानै थाग्रा बर’फोरा नाहा-मैहा नागिरनाय, मैहुर खालामनाय जेरावबो आखा-फाखा। बबे जिबिखौ माबोरै हमनांगौ बिसोरो बेखौ मिथिगौ। निस्ला हारिनि ना एबा एन्जर हमनायाव बाहायग्रा फिसा आग्जुखौनो खाखि होन्नानै बुङो। ना हमग्राखौ औवाजों आरो एन्जर साग्राखौ सु गोनां रायदों बिलाइनि बिजौजों बानायनाय जायो। ना खारग्रा लामायाव एबा एन्जर देराव सायोब्ला बिसोरो नाङो नाथाय बार्गफिन्नो हाया। ना साग्रा खाखिआ मोखांआव फिसा जानानै गेजेराव एसो गेदेरसिन नाथाय एन्जर साग्राया मोखांनिफ्राय उनथिं फिसा जालाङो।

3.मै: खारहायखांनायाव एबा हालएवखांनाय उनाव हाथर गुब्रुहोनायजों लोगोसे समान खालामनो बाहायग्रा आग्जुखौनो मै होन्नानै बुङो। बेखौ औवा बुर्खाखौ खावनै दानखावनानै बानायनाय जायो। गेजेर खोन्दोआव आथिं गानो एबा गसंनो गंनै दाब्लां औवा सोनाय थायो आरो फारनै रुगुंखौ दुरुंजों साफ्रिनानै खानाय जायो।

4.मै-दांगुर: मोसौ जुंगालनि लेंग्रायाव हायथानानै बोग्रा आग्जुआनो मै दांगुर। बेखौ औवाजों बानायनाय जायो। औवा बुर्खानि मोजां दालाय गज’ गोनां बिजौखौ गेजेर नांजासिम दालाय गज’जों लोगोसे समानै हाखावना खावनै खालामनाय जायो। खावनै हाखावनाय दालाय गज’आव मैनि आयथिं गाग्राजों खाथाबनाय दुरुं मोन्नैआव बेखौ हायथानाय जायो आरो मै दांगुरनि गोजौआव जान्थायखौ गोरोबहोनानै लानो हानाय बादि मोनथाम मोनब्रैसो लेंगायाव थाबथाग्रा गान्थिआव दालाय गज’ थायो।

5.दुलि: माइ माइरं थुमनानै दोंग्रा एबा गाज्रि जाया जासे दोनथुमनो हाग्रा गुवार आरो लावजें महरनि आग्जुआनो दुलि। बेखौ औवानि गोबा गोबा जिरनायजों होबनानै बानायनाय जायो। सिगाङाव दुलिखौ गोबोर्खि गोथांजों लिरनानै ख्रां ख्रां खालामनाय जायो। खायफाया माइ दोनग्राखौ लिरनाय जाया। बर’फ्रा दैज्लांसेनि जानांगौ खुखानाय माइरंखौ दुलिआव थुमनानै मोखांखौ लिरथेनानै दोन्नाय जायो आब्ला एन्जरबो हाबनो हाया माइखौबो बेबादिनो थुमनानै दुलिआव दोन्नाय जायो।

6.बेदा: आसु थिलि एबा फाथो थिलिआव बांद्राय रोजा आसु एबा फादो रज’दोंब्ला आरो नाङै हाग्रा रज’देरदोंब्ला बेखौ गेसें खालामनो एवग्रा आग्जुखौनो बेदा होन्नानै बुङो। बेनि गाहाय बाहागोआ दंफांनि आरो हासिनि बायदि बेनि गेजेराव गोबां बुर्जा गब्लं खालामनानै बेआव औवानि ख्रि ख्रि हाथाय दोनानै होनाय जायो। बेखौ 5-6 फुटसो गुवार बानायनाय जायो। रोजा हाथायफोरा गेबेंद्राय जानाय आसु एबा फाथोफोरखौ एरलाबनानै गोबा खालामनाय जायो। सरासनस्रायै गेजेरनि आग्दा आरो आखिथिं मोनगुयै हाथाय दोन्नाय जायो।

7.संग्राय: उवालाव सौनाय माइआ गुर्गयोब्ला एबा गुन्दै गोनां माइरंखौ जावख’नोब्ला, नङाब्ला गुबुन आबादनि बेगरफोरनि जाबोर एबा नाङैखौ जावख’नो बानायनाय आग्जुखौनो संग्राय होन्नानै बुङो। बेखौ औवानि गोबा गोबा खाथि बानायनानै खाथिजों हेबनाय जायो। बेयो बेंखन महरनि आरो सरासनस्रायै 1.5 फुट सोखाव हांखोनि समान बानायनाय जायो। संग्रायनि सोरगिदिं बेंखनखौ औवानि खाथिजोंनो फायनाय जायो।

8.सानद्रि: बेखौ गुबैयै माइरं सालिनो बानायनाय मोनसे आग्जु। बेखौबो औवानि खाथिजों बानायनाय जायो। बेहा सालिख’नो हानायबादि जोबनो गोयै फिसा फिसा गुदुं थायो।अदेबानि माइरं एंखुर सालिग्रा सानद्रिनि गुदुंआ एसे देरसिन जायो नाथाय फिथा, सिथाव आरो अन सालिग्रा सानद्रिनि गुदुंआ जोबोद रोजा आरो बेखौ सानद्रि गोबों बुङो। सानद्रिआबो बेंखन महरनि नाथाय संग्रायनिफ्राय एसे फिसासिन। गुबैयै बेखै 1-1.5 फुटसो सोखाव हांखोनि गुवार बानायनाय जायो। बेनि रुगुंखौबो संग्रायनि बादि औवानि खाथिजों रुगुंखौ फायनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब