Begin typing your search above and press return to search.

बिलखौ दाखोरबारिआव गारहर, एजिपिआ बिजेपिखौ बुङो

बिलखौ दाखोरबारिआव गारहर, एजिपिआ बिजेपिखौ बुङो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 Oct 2018 6:57 AM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 24: आसाम एकर्ड एबा आसाम गोरोबथाखौ नोजोर होनानै एजिपिआ नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 खौ दाखोरबारिआव गारहरनो थाखाय बिजेपिखौ खावलायो। ओनसोलनि राजखान्थि दोलो एजिपिआ मिरु सरकारखौ दैदेन्नाय बिजेपि सरकारखौ बुङोदि, “मिरु सरकारा भारतारि ना गुबुनारिफोरनि थाखाय मावदों? जुदि भारतारिफोरनि थाखाय मावदोंब्ला नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ थाबैनो दाखोरबारिआव गारहरनांगौ”।

मख’नो गोनांदि, असम गन’ परिसदआ गुवाहाटी नोगोरमायाव थांनाय 23 अक्टखालि नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 नि हेंथायै आसामनि सुबुं माहारिनि लुबैनाय बादियै गोख्रोङै धर्ना होयो। बेनि सिगांबो बिथांमोनहा बिलखौ हेंथा खालामनानै बोख्लायफिन्नो थाखाय हादर बेंगिरि, गाहाय मनट्री, मिरु सरकारनि नखर मनट्री आरो जयेन पारलियामेन्टारि खमिटीनि (JPC) सोद्रोमाफोरखौबो लोगो हमहैना सावरायबाय।

बेफोरबादि गोख्रों हाबाफोरखौ मावफुंनायावबो मोजां फिथाय मोनैलाय ओनसोलनि राजखान्थि हान्जा असम गन’ परिसदआ मंगलबाराव गुवाहाटी नोगोरमानि लाटासिल गेलेग्रा फोथारनिफ्राय चान्डमारिसिम आसामनि बेरेखा बिलखौ बेरेखा खालामनानै सुबुं थुबुरमाखौ लानानै सराकरनि बेरेकायै गोख्रों हान्जा सुरो। आसाम बन्द’ब्लाबो रोजा रोजा सुबुंफोरा फैनानै हान्जा सुरनाय हाबाफारिआव बाहागो लायो।

एजिपि राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि अटुल बरा बिथांआ गेलेग्रा फोथारनिफ्राय बुङोदि, सुबुंफोरनि लुबैनाय बादियै थांनाय एसेमब्लिनि बिसायखथिआव बिजेपि राजखान्थि दोलोजों गोरोबथा जादोंमोन, आरो सुबुंफोरनि लुबैनायखौ सन्मान होनानै दिस्पुर सरकारजों खुंथायाव लोगो जादोंमोन नाथाय जों जोंनि सान्नाय हनायखौ फोरमायनो थाखाय सिरियै थाबोआखै जेब्ला असमिया माहारिनि बेरेखायै बिल सोदांनो नागिरो जेरै नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016। बिलखौ दानफिन्नो थाखाय जों भारतनि हादर खुंगिरि, गाहाय मनट्री, नखर मनट्री आरो जेपिचीनि गाहाय सोद्रोमाफोरखौबो लोगो हमहैबाय, बिजेपिया बुङोदि, जों आसाम एकर्ड एबा आसाम गोरोबथाखौ मानियो, जुदि बे बाथ्राया थारब्ला नंगुबै बाथ्राखौ दिन्थिनो थाखाय नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ थाबैनो दाखोरबारिआव गारहर नांगौ, मिरु सरकारखौ दैदेन्नाय बिजेपि सरकारा थाबैनो फोरमायनानै होनांगौदि भारतारिफोरनि थाखाय खामानि मावदोंना गुबुनारिफोरनि थाखाय खामानि मावदों, जुदि भारतारिफोरनि थाखाय मावदंब्ला नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ दाखोरबारिआव गारहरनांगौ। सा 855 सुबुंफोरनि मुंख्लं जानाया आसाम एकर्डखौ दाहोदों आरो असम गन’ परिसद (एजिपि) राजखान्थि हान्जाखौ जोनोम होदों, आसाम एकर्डआ एजिपि दोलोनि थाखाय गिता, बायबेल, आरो कुरान धोरोम बिजाब, जों बिलनि हेंथायै गसंबाय थागोन जेब्लासि बिलखौ बोख्लायफिना”।

हादोरसानि बार्ग गिबि मनट्री प्रपुल्ल कुमार महन्ट बिथांआ सुबुं थुबुरमानि गेजेराव बुङोदि, जोंहा समखौ बारहोनो थाखाय सम गैया, नोगोरारि सोदांनाय बिलनि हेंथा खालामनो साफ्रोमबो ओंखारबोनांगौ मानोना माखासे आफादफोरा बिलखौ हेफाजाब होगासिनो दं।

एजिपि दोलोनि मावफुबाय थानाय आफादगिरि केसब महन्ट बिथांआ बुङोदि, “जुदि बे बिलाआ आयेननि महर मोनगोन ब्ला आसामनि थागिबि सुबुंफोरा गावनि आंगो हादोरसायावनो माइनरिची जानानै थालांगोन आरो असमिया माहारिआ गोमालांनायनि लामायाव थागोन, असमिया माहारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जाय बिथांमोनहा बिलखौ हेफाजाब होगासिनो दं बे बिथांमोनहा दानफिन्नायनि दाबि खालामनांगौ, हादोरारि राजखान्थि दोलोआ आसाम हादोरसायाव गुबुनारिफोरखौ दोनफैनो नाजादों मानोना बिसोरहा असमिया माहारिनि थाखाय सान्नाय आरो फोथायनाय गैया”।

बार्ग MP बिरेन्ड्र प्रसाद बैस्य बिथांआ बुङोदि, “थांनाय लख सभानि बिसायखथिआव गाहाय मनट्री नारेन्ड्र मोडी बिथांआ बुंदोंमोनदि बांग्लादेसिफोरखौ आसाम हादोरसानिफ्राय थफ्ला बोन्नानै होखार हरनो, नाथाय दा आसाम हादोरसायाव बांग्लादेसिफोरखौ बरायगासिनोसो दं”। आसामनि सुबुं माहारिनि बेरेखायै राजखान्थि दागेले होन्नानै बैस्य’ बिथांआ बिजेपि सरकारखौ हुमखि होयो।

आसामनि मनट्री पानि भुसान चौदरि, बार्ग एजिपिनि आफादगिरि ब्रिन्डबन गौस्वामि, बार्ग मनट्री रेखारानि दास बर’, सानसुमैगिरि आदिप फुकन, मायनि मदन्ट, नाकिबुर झामन, आरो गुबुन गुबुन गेदेमा बिथांमोनहा नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 नि बेरेखायै राव बुङो आरो हादोरसानि साफ्रोमखौबो बेरेखा खालामनो थाखाय खावलायो।

मख’नो गोनांदि, हादोरसायाव एन.आर.ची सोदांदोंब्लाबो, आरो नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ दाखोर बारिआव गारहरोब्लाबो आसाम हादोरसाखौ बांग्लादेसि आरो बेंगलिफोरनिफ्राय आलादा खालामनानै रैखा खालामनो हाखाला आरो आसामनि हारिमुफोरा गोमालांनायनि लामायाव दं। बेनिखायनो आलादायै बर’ राव, हारिमु, थुनलाइखौ फोथांनो आरो फेहेरनो थाखाय आलादा राज्यो बड’लेन्डखौ दाफुंनायनि अनगायै जेबो राहा गैया मानोना 2003 माइथायाव भारत सरकार आरो बड’ लिबारेसन टायगारजों ओनसोलाव गोजोन लाबोनो आरो भारत संजिरनि 6थि दफानि आयेन बादियै ट्रायबेल बेल्ट आरो ब्लखखौ रैखाथि होनो थाखाय बड’लैन्ड औटनमास काउनचिलखौ दाफुंदोंब्लाबो बर’नि हा-हु फोरखौ बिटिची सरकारा रैखाथि होनो हायाखै। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर’ माहारिआ आलादा राज्यो सनानि बड’लैन्डनि सिमांखौ मोखथांआव महर होनो थाखाय जांख्रिखांनायखौ लाबोथारनांगौ।

Next Story
गाहाय रादाब