Begin typing your search above and press return to search.

बीटीसी आइजीपिनि बिसि मुस्रिमा स्मिता देबआ मिस इउनिभार्स 2018 बिमुंखौ मोन्नो हायो

बीटीसी आइजीपिनि बिसि मुस्रिमा स्मिता देबआ मिस इउनिभार्स 2018 बिमुंखौ मोन्नो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Dec 2018 12:43 PM GMT

क’कराझार,डिसेम्बर 22: बड’लैन्ड टेरिटरियेल खुंतायनि आइजिपि अनुराग आगरवाल बिथांनि बिसि मुस्रिमा स्मिता देबआ पिलिपाइन होदाराव जानाय हादोरनांआरि बादायज्लायनाय Reagent Mrs Universe 2018 आव देरहासारनानै देरहासारनानै Mrs Universe 2018 नि मुखुतखौ मोनगानो। बे बादायज्लायनायखौ पिलिप्पाइननि चेबु होन्नाय जायगायाव PHQ आ बान्जायदोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

बेलासिनि जोंथि माथि मुंदाखा बादायज्लायनायाव गासै सा 88 आयजोफोरा गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय बाहागो लादोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

स्मिता देब बिथांआजोआ मुंदाखा Mrs Universe Lovely 2018 मोन्नो हायो आरो बे बादायज्लायनायनि बान्था रान्नाय हाबाफारिखौ थांनाय 10 डिसेम्बर 2018 आव पिलिप्पाइन हादोरनि चेबु नोगोरमायाव थानाय Waterfront हटेलआव गथायदोंमोन होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

दासान्दि बिथांआ क’कराझार साइन्स कॉलेजआव बिगियान आयदानि लोगो फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दं, आरो आरो सिलसर नोगोरमायाव थानाय Styling City Unisex Studio नि बिगोमा आरो आसाम मुलुग सोलोंसालिआवबो PhD खालामगासिनो दं होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो। बिथांआ डकुमेन्टारि सावथुन बानायगिरि आरो फ्रिलानचार मदेलबो खालामो होन्ना मिथिनो मोनबावो।

बावैसो सिगांबो बे बोसोरनि एफ्रिल दानाव बिथांआ गोदान दिल्लीआव खुंफुंजानाय Ms Royal India Universe बिमुंखौबो देरहाबोनो हादों होन्ना मिथिनो मोनबावो।

बे बादायज्लायनाया गासै 7 साननि बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोरखौ दिन्थफुंनायजों लोगोसे रोंगथि (Talent) निबो बादायज्लायनाय जायो आरो जेबथिआव बान्था रान्नाय हाबाफारि जायो होन्ना बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव फोरमायो।

बिथांनि Parade Of Nation दिन्थिफुंनाया हादोरनि मुंदांखा समायना रमायना हारिमुफोरखौ दिन्थिनानै गोसो बोनो हादोंमोन होन्ना बिथांआ फोरमायो।

बिथांआ गुबैयै ‘नखराव नांज्लायनाय’ ('Domestic Violence') खौ नोजोर होनानै आयजोफोरनि थार मोन्थायखौ रैखाथि होनो थाखाय हिन्जाव माहारिखौ बेसेन नाङा लासे सोलोंथाय होनांगौ होन्ना बुङो, लोगोसे बिथांआ दाजाबदेरोदि, “आयजोफोरखौ सोलोंथाय होनाया आयजोफोरखौ गाव गावनि जिउ खुंनाय आरो समाज फोसाबनायाव हेफाजाब होलांगोन”।

बिथांआ गावनि दिन्थिफुंनायनि उनाव Recognize it, Report it आरो Prevent it बुंनानै गोख्रों सांग्रांथि होयो।

Next Story
गाहाय रादाब