Begin typing your search above and press return to search.

बेंक मावखनि मावथिआ लोब्बा दं: उटपल दात्ता

बेंक मावखनि मावथिआ लोब्बा दं: उटपल दात्ता

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 July 2018 9:01 AM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ17: जेब्ला बेंकआव गोदान एकाउनट दिहुन्नो नागिरो अब्ला बेंक मावखनि मावथिफोरा Public आरो Private Sector मोन्नैबो बेंकआनो गोदान एकाउनट दिहुन्नायनि सिगां फार्सेनिफ्राय फारि फारि सिनायथिनि फोरमान बिलाइफोरखौ बियो अब्लाबो हेखारफोरा गोरलैयैनो सासे AGP MLA, उटपल दात्तानि एकाउटनिफ्रय खावनो हादों।

बिथांनि बेंक एकाउटानिफ्राय 14 लाख रांखौ State Bank of India नि डिस्पुर दालाय बेंक एकाउटनिफ्रय जानबुनि नम्बर आरो सहिखौ सोलायनानै खावो होन्ना मिथिनो मोनो।

बे जाथायखौ खोनानानै गोबां सुबुंफोरा सोमो नांदोंदि-जुदि सासे MLA नि बेंक एकाउनटनिफ्रायनो गोरलैयै हेक खालामनानै रां खावनो हायोब्ला गुबुन सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन बेंकफोराव दोन्नाय रांफोरा बेसेबां रैखाथि दं? अब्ला फैबायथानाय समफोराव माबादि रैखाथि दं बेनिफार्से बुंनो हानाया गोब्राब।

आंनि SBI नि डिस्पुर दालाइ बेंकआव रेजिस्तार खालामनाय सहि आरो जानबुंनि नाम्बारखौ सोरबा दायनिगिरिया सोलायदों आरो रांखौ खावनानै लांदों, जेब्ला आं बेंक मेनेजाखौ आंनि सहिखौ आरो Transaction नि सहिजों गोरोबना नायनो खावलायो अब्ला आंनि गुबै सहिजों Transaction नि सहिआ गोरोबाखै, हेकार एबा सिखावफोरा बेंक मावख’नि मावथिफोरनि हेफाजाब मोनाब्ला गोरलैयै बेफोरबादि खामानि मावनो हाया, थारैनो बेंक मावख’नि सोरबा मावथिफोरा बे जाथायजों लोब्बा दं होन्ना सनदेह दं।

Next Story
गाहाय रादाब