Begin typing your search above and press return to search.

भट सोगिरिनि जोबथा फारिलाइखौ फोसावनो थाखाय 30 जानुवारिसिम सम सजाबदेरनानै होयो

भट सोगिरिनि जोबथा फारिलाइखौ फोसावनो थाखाय 30 जानुवारिसिम सम सजाबदेरनानै होयो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 Jan 2019 11:44 AM GMT

गुवाहाटी,जानुवारि 03: भारत बिसायखथि बिफाना भट सोगिरिनि जोबथा पोटो आरो फारिलाइखौ फोसावनो थाखाय समखौ दाजाबदेरनानै फैगौ 30 जानुवारिखौ जोबथा सम खानानै होयो, बेबादिनो आसाम बिसायखथि बिफाना फैगौ लख सभानि बिसायखथिखौ खुंफुंनो साखाफारा जागासिनो दं।

मखनो गोनांदि, आसाम बिसायखथि बिफाना जोबथा पोटो आरो फारिलाइखौ फोसावनो थाखाय 4 जानुवारि 2019 अक्टखौ सिगां थि खालामदोंमोन, नाथाय हादोरसा बिसायखथि बिफाना भारत बिसायखथि बिफाननि खाथिव समखौ फोलावनानै होनो थाखाय खावलायहरनायलाय 30 जानुवारिखौ जोबथा सम खानानै होयो।

Election Commission Of India नि ENONET अयेबसायडआ थांनाय दान मोन्नैसो सिगांनिफ्रायनो सामु मानबायनायबादि लासै जानायलाय जोबथा समखौ बारायनानै होनो थाखाय ECI खौ खावलायहरनो गोनां जादों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। फैगौ लख सभानि बिसायखथिआ बे फोसावनो लागा जोबथा पोटो भट सोगिरि फारिलाइनि बादियैनो खुंफुंजागोन।

2019 माइथायनि द्राप्त भट सोगिरि पोटोफोरनि फारिलाइआव गासै हादोरसायाव 2,14,16,487 भट सोगिरिफोर दं, बेनिनो सा 1,09,05,484 आ हौवाफोर, सा 1,03,41,214 आ हिन्जावफोर आरो सा 439 आ थामथि आथोननि।

मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला दिस्पुर, कामरुप LAC आव गासै भट सोगिरिफोरा 3,72,062 दं, जाय LAC आव हादोरसानि बयनिख्रुयबो बांसिन भट सोगिरिफोर दं। फारसेथिं सिबसागड़ जिल्लानि टावरा LAC आव गासै 1,05,349 भट सोगिरिफोर दं, जाय LAC आव हादोरसानि बयनिख्रुयबो खमसिन।

Next Story
गाहाय रादाब