Begin typing your search above and press return to search.

भारत आरो खोला आरबजों लोगोयै उदखारिनि बेरेखा मावलांनो थांखि लायो, हेफाजाब होग्रा हादोरखौ नारसिनगोन

भारत आरो खोला आरबजों लोगोयै उदखारिनि बेरेखा मावलांनो थांखि लायो, हेफाजाब होग्रा हादोरखौ नारसिनगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 Feb 2019 8:42 AM GMT

गोदान दिल्ली,फेब्रुवारि 21: जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि पुलवामा जिल्लायाव उदखारि हान्जानि गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै भारत आरो खोला आरब हादोरजों लोगोसेयै उदखारि हान्जाखौ हेफाजाब होग्रा हादोरफोरखौ नारसिनगोन होन्ना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोयो। बिथांमोनहा बुधबाराव मोन्नै हादोरजों जथुमा लानानै भारत आरो खोला आरबजों 2 बोसोरारि जथुमा खुंफुंलांनो मावथांखि लानायजों लोगोसे Strategic Partnership Council आफाद दाफुङो।

फारसेथिं हादोरनि गाहाय मंत्री नारेन्ड्र मोडी आरो खोला आरब हादोरनिफ्राय हांक्रायहरनानै लाबोजानाय क्राउन प्रिन्च महामद बिन सलमान बिथांमोनहा सानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों पाकिस्तान हादोरखौ थांखिनानै बुङाखै नाथाय उनदखारि हेफाजाब होग्रा हादोर होन्नानैल’ मखनानै होदों। क्राउन प्रिनच सलमान बिथांआ सान्नैनि हाबाफारि लानानै भारत हादोराव गिदिंफैदोंमोन, जाय गिदिंनाया बुधबाराव जोबनानै थाङो।

मोडी बिथांआ बुंदोंदि, जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि पुलवामा गाग्लोबनाया मोनसे उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय बिदिन्थि, जाय गाग्लोबनाया सुबुं माहारिनि फार्से सान्नाय गैया।

“जों मोन्नै हादोरजों हानायमानि लोगोसेयै मावलांनो थांकि लायो, जाय हादोरा उदखारि हान्जाफोरखौ जायखिजाया रोखोमै हेफाजाब होबोगासिनो दं, बिथांमोनखौ नारसिन्नाया गोनां” होन्ना मोडी बिथांआ बुङो।

बिथांआ बुङोदि, “उदखारिफोरनि फसंथानफोरखौ फोजोबनाया गोनां आरो उदखारिफोरखौ साजा होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ हेफाजाब होग्रा हादोरफोरखौबो साजा होनांगौ”।

मोडी बिथांआ बुङो, उदखारिफोरखौ फोजोबनो एक्सन प्लाननि गोनांथि दं, जाहाथे लाइमोनफोरखौ उदखारिफोरा उदखार लामाजों दैदेनजाया।

“आं गोजोनग्लायनाय मोनदोंदि खोला आरब आरो भारत हादोरा बेफोरनि सायाव सान्नायफोरा खौसे” बिथांआ बुङो। प्रिन्च सलमान बिथांआ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुङोदि, “उदखारि हाबा मावनाय मोन्नैबो हादोरनि मोनसे जेंना आरो खोला आरबआ भारतजों लोगोसे उदखारिनि हेंथा हाबा मावनायाव हेफाजाब होलांगोन”।

क्राउन प्रिन्च बिथांआ बुंदोंदि, “As far as the issue of extremism and terrorism, these are our common concerns. We want to tell India that we are ready to cooperate with you in every way, whether it is intelligence sharing.. Not only India but we will work with all the countries in the neighborhood so that the future of the coming generations is secured,”.

प्रिन्च महामद बिथांआ बुंबावदोंदि, भारत हादोरा आरब हादोराव फसंथानफोर गायसंनो थाखाय $100 बिलियन रां होबाय आरो बिथांमोनि हादोरा रांनि मुलाम्पा खालामनो थाखाय मोन्नैबो हादोरजों खौसेयै मावलांगोन”।

बिथांआ बुंबावो, मोन्नैबो हादोरनि सोमोन्दोआ जारिमिननिफ्रायबो गोजामसिन आरो बेयो थैआव दं”।

मोडी बिथांआ बुंबावोदि खोला आरब हादोरा मोन्नैबो हादोरखौ जौगाखां लाबोनो थाखाय 21 जौथायनि मोनसे गोनां लोगोरि हादोर (Important Strategic Partner).

“खोला आरब हादोरा जोंनि साखाथिआव थानाय एंगारनो हायै हादोर, जोंनि लोगो आरो भारनि गोहो नांगौ जानायखौ जगायग्रा हादोर (Oil Energy), आं गोजोन्नाय मोनदोंदि मोन्नैबो हादोरा नै बोसोरारि जथुमा खुंलांनो आरो Strategic Partnership Council दाफुंनो मावथांखि लायो, बेयो जोंनि लोगोरि जानायनि बेनदोंनि गोहोखौ बांहोगोन”। बिथांआ बुङो। (IANS)

Next Story
गाहाय रादाब