Begin typing your search above and press return to search.

मोन 6 हारिसाफोरनो ST होनाया गनायजाथाव नङा, राजखान्थिआरि सार्थसो: सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि

मोन 6 हारिसाफोरनो ST होनाया गनायजाथाव नङा, राजखान्थिआरि सार्थसो: सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Feb 2019 11:31 AM GMT

क’कराझार,फेब्रुवारि 5: मरु सरकारनि मावफारिया बादियै आसामनि मोन 6 गोजौ थाखोनि हारिसाफोरनो ST एबा ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनायखौ सोंखारिनानै लख सभानि बार्ग MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथिआरि बिथांआ बुङोदि, जेरैखि जायाब्लाबो मोन 6 हारिसाफोर, जाय हारिसाफोरा गलाय गथाय आरो गोबां सुबुं सानखो दं, बेफोर सुबुंनो ST बिमुंखौ माब्लाबाबो होनो हाया आरो गनायथाव नङा। मिरु सरकारनि मावफारुया लानाया आसाम हादोरसायाव थाखानाय नंगुबै ट्रायबेल सुबुंफोरनि जिउ आव गिख्रंथाव सम लाबोन।

बार्ग पारलियामेन्टनि सोद्रोमा बिथां बैसुमुथियारिआ खौरांगिरिनि सिगांआव बुङोदि, बिजेपि दोलोजों दैदेनजानाय भारत सरकारआ आसामनि मोन 6 हारिसाफोरनो ST बिमुंनि गनायथि होनो हेंथा गैयि एबा (No Objection) फोरमानलाइ होनो थाखाय Registrar General of India (RGI) आरो National Council for Schedule Tribe (NCST) बिफानखौ नारसिनदों। बिजेपि दोलोआ ट्रायबेल माहारिखै नाख्रेबनो थाखाय ट्रायबेलफोरनि बेरेखायै आरो गोबां सुबुंफोरनि जानानै भट मोन्नो थाखाय मावथांखि लागासिनो दं।

मोन 6 हारिसाफोर फारियै- अहम, चुटीया, मरान, मटक, कछ राजबंसि आरो आडिवासि सुबुंफोरा सेडियुल ट्रायबनि फारिलाइआव हाबनो थाखाय ट्रायबेल माहारिनि आखुथाय गैया, मानोना बिथांमोनहा गोजौ थाखोनि, आरो माखासेआ गोबां सुबुं सानखो गोनां, जुदि बिथांमोन ट्रायबेल बिमुंनि गनायथिखौ होगोन अब्ला थाखानाय ट्रायबेल माहारिफोरनि राजखान्थिआरि मोन्थायखौ सोख’नानै लाजोबगोन आरो नंगुबै ट्रायबेल माहारिफोरखौ गोथौ हाखराव बुसुमनानै दोनगोन। बिथांआ बुंबावोदि, बैफोर हारिनि सुबुंफोरा ट्रायबेलनि आखुथाय गैया, बिथांमोनहा गोबां रोखोमनि सुबुंफोरजों गलायमोनदेर लोगोसे बिथांमोनहा गुबुन आलादा रोखोमनि हारिमुवारि आखुथाय गैया।

“भेटनामनि दावहायाव नापाम बमा होदोंमोन, जापाननि हिरसिमा आरो नागासाकिआव हाइड्रजेन बमा होदोंमोन, नाथाय जुदि आसाम हादोरसायाव गोजौ थाखोनि गोबां सुबुं सानखो थानाय मोन 6 हारिसाफोरनो ST बिमुंनि गनायथि होयोब्ला बैफोर बमा होनाय जायगाफोराव जेसेबां खहा जादोंमोन बेनिख्रुयबो बांसिन आसामनि थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरनि गेजेराव खहा लाबोगोन, बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो संबिजिरआरि मोन्थायफोरखौ सेख’नानै लाजोबगोन” होन्ना बिथां बैसोमुथिआरिआ बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब