Begin typing your search above and press return to search.

राजा लामा होबथानाया 1956 राजा लामा आयेननि बेरेखा, खुंथाया मानो सिरि?

राजा लामा होबथानाया 1956 राजा लामा आयेननि बेरेखा, खुंथाया मानो सिरि?

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  9 Oct 2018 7:00 AM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 9: आसामनि गुबै मोनसे जेंनाया जाबाय राजा लामा होबथानाय एबा बन्द’ खालामनाय जाय खामानिखौ बयबो मोजां नङा होन्ना सानो, जायनि जाहोनाव गोबां दावबायारिफोरा जोबथेनानै दोनजानाय बादि जायो। बेफोरबादि राजा लामा होबथानाय एबा बन्द’ होनाया आसामान मोनसे जाफ्लेबाय थानाय जेंना अब्लाबो जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाना सिरियै बेंगा बबाफोरबादि थाबोगासिनो दं।

फै समबार 8 अक्टबर 2018 खौ बिथा खालामनानै नोजोर होनि- 37 नं राजा लामाखौ माखासे आफादफोरा गुबुन गुबुन दाबि खालामनानै सा-आसमनि मरानाव होबथादोंमोन, 15 नं राजा लामाखौ लक्किमपुराव सासे हिन्जावसानि मोदोमान एसिद गारना होनायनि जाहोनाव बन्द’ खालामदोंमोन, बन्द होनाय आरो राजा लामा होबथानायखौ बांसिनै गुन होनायखौ नुनो मोन्नाय जायो मानोना दावबायरि फोरा समनि आंखालब्लाबो जेबो गुन होनाय जाया नाथाय माब्लाबा समान पुलिसआ रैखाथि होनानै बारहोनायफोरखौ नुनो मोन्नाय जायो अब्लाबो बिथांमोनि सरासनस्रा जिउ खुंनायाव जेंना खोख्लैयो।

जायखिजाया रोखोमनि लामायाव दाबि खालामनाया 1956 माइथायनि राजा लामानि आयेनबादियै बेरेखा (NH Act 1956), अब्ला बेयो आयेन ना मानबाय थानाय हाबा, बेफोरबादि आयेन बेरेखा खामानिखौ माबोरैहाय सानफ्रोमबो, दानफ्रोमबो, बोसोरफ्रोमबो मावहोगासिनो दं? जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाना गोख्रों आयान थिसन्नो थाखाय बिबान दं जाय जिल्लानि आयेनखौ सिफायो, नाथाय बिथांमोहा जेब्ला हादोरसायाव बन्द’ एबा राजा लामा होबथायो अब्ला खाना-बेंगा-बबाफोरबादि थागासिनो दं। बन्द’ होनाय समाव टायार सावनाया मोनसे हारिमु जाबाय जाय खामानिखौ बयबो बन्द’होगिरिफोरा मावो, बे समाव पुलिसफोरखौ गोख्रों आयेन थिसन्नायनि अनगायै अर खोमोरनायखौ बांसिनै नुनो मोनो।

थांनाय दानखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनगोनदि, हादोरसायाव गासै मोन 13 आसाम बन्द, मोन 16 लखेल बन्द, आरो मोन 200 निबो बांसिन राजा लामा होबथानाय, हादोरसा लामा होबथानाय, PWD लामा होबथानाय आरो लखेल लामापोरखौ गुबुन गुबुन आफादफोरा होबथादोंमोन।

मावख’निफ्राय मिथिहोयोदि, “साफ्रोमबो धर्ना होनायनि मोन्थाय दं, नाथाय मोन्थाय दं होन्नानै राजा लामा होबथानानै गुबुननि दावबायनो मोन्नाय मोन्थायखौ सिफायनानै होनो मोना”। नाय जुदि सोरबा माबा मोनसे खामानि लानानै सा-आसामनिफ्राय फैयोब्ला आरो बिथांआ लामायाव लाखिजायोब्ला बिथांनि खहा जानायखौ जों सुनानै दिहुन्नो हायो, बिथांआ रां, मोदोमै-देहायै आरो मेन्टेलि बेसेबां फुगिनांगोन।

पुलिस बिफान्निफ्राय मिथिहोयोदि, जाय सुबुं एबा आफादफोरा बन्द’फोसावो बिथांमोनि बेरेखायै माबा मोनसे मावनायनि सिजां जों खन्नै खन्थाम सानो, जुदि जों बिथांमोननि बेरेखा मानगोन अब्ला बिथांमोनहा गुबुन मोनसे जेंना दिहुनबावगोन, जों आयेन बादियै गोख्रों राहा लानो हायो नाथाय जोबनायान सरकारा जोंनि फारसे गसंथानांगोन। माब्लाबा समाव जोंहा थोजासे सोद्रोमाफोर थाया मानोना बन्द’ होब्रबनायफोरखौ हरखाब खालामो” होन्ना पुलिस बिफान्निफ्राय बुङो।

बेनिखायनो बे समा सरकारनि थाखाय हादोरसायाव गोख्रों आयेनखौ थिसन्नो मोजां सम, जाहाथे बेफोर जेंनाया इउनाव गाज्रि महर मोनहैआ आरो हादोरसायाव रांखान्थियारि बिथिंआन जेंना नुजाहैआ।

Next Story
गाहाय रादाब