Begin typing your search above and press return to search.

रिपु-चिरां होबथानाय हाग्रामायाव सिमा बारनानै थानाय सुबुंखौ होखारदों

रिपु-चिरां होबथानाय हाग्रामायाव सिमा बारनानै थानाय सुबुंखौ होखारदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Oct 2018 10:07 AM GMT

क’कराझार,अक्टबर 16: बावैसो हाग्रा बिफान्नि मावथांखि बादियै चिरां आरो क’कराझार जिल्लाजों नांजाबनानै थानाय रिपु होबथानानै दोनजानाय हाग्रामायाव सिमा बारनानै दसेनि थाखाय न’ लुनानै थानाय गं 140 सो न’फोरखौ सिफायनानै होखारदों। बे हाबाफारिखौ सुबुं खुंथाय, पुलिस आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि हेफाजाबाव चिरां हाग्रा बिफान, क’कराझार हुल्टुगांव हाग्रा बिफान, बेसरकारि आफाद (NGO) आ रोनिखाथा हाग्रा बिफान्नि सिङाव थानाय दलपानि ओनसोलाव लानाय जादों होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

गामियारिफोरनि हेफाजाबाव चिरां जिल्लानि DFO राजु ब्रम्ह आरो हुन्टुगांवनि DFO कमलेस्वर ब्रम्हनि दैदेन्नायाव गासै सा 200 सो सुबुंफोरा होखारनाय हाबाफारिआव बाहागो लादोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

क’कराझार जिल्लानि हुन्टुगांवनि DFO कमलेस्वर ब्रम्ह बिथांआ बुङोदि, गोदानै सिमा बारनानै हा आवग्रिनायखौ सरकारा लाफिन्नो थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिची सरकारनि बिथोन मोन्नानै बे खामानिखौ लानाय जादों होन्ना बिथांआ फोरमायो। रिपु चिरां होबथानानै दोन्नाय हाग्रामाया मोनसे मानास हाग्रामानि मोनसे गोनां बाहागो जाय हाग्रामाया हाग्रामानि जिब-जुनारफोर फारियै- मैदेर, सिखिरि, मै, सना गाबनि मोख्रा, मोसाफोरनि थाखाय मुंदांखा।

चिरां जिल्लानि DFO राजु ब्रम्ह बिथांआ बुङोदि, सिमा बारनानै थानाय सुबुंफोरा हाग्रामायाव मैहुर खालामनाय, बिफां-लाइफां दानफायनाय आरो हाग्रामाफोरखौ फोजोबस्रांनाय खामानिफोरजोंबो लोब्बा थानायखौ नुनो मोन्नाय जादोंमोन। गासै सा 16,000 सुबुंफोरा रिपु-चिरां होबथानाय हाग्रामायाव न’ लुनानै गोदान खामि खालामगासिनो दंमोन जेरै गोमोथांव गामि, नं 1 लोक्किगुरि, नं 2 लेक्किगुरि। चिरां हाग्रा बिफान्नि रोनिकाता रेन्सनि सिङाव थानाय दलपानि ओनसोलाव गासै गं 2,000 सो आयेन बेरेखायै सिमा बारनानै न’लुनानै दंमोन होन्ना बिथां ब्रम्हआ बुंबावो।

बांसिनै बिथांमोनखौ धेकियाजुलि, नागालैन्ड आरो अरुनाछलनि बर’फोरा फैनानै हाग्रामाखौ आयेन बेरेखायै दानस्रांनानै न’ लुदोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

हाग्रा बिफान्निफ्राय मिथिहोहरबावोदि फैगौ दुर्गा पुजानि उनाव आरोबाव माखासे सिमा बारनानै न’लुनायफोरखौ होखार बावगोन आरो साफ्रोमबो सुबुंनो लाइजाम एबा Notice हरनानै मिथिहोहरखाबाय होन्ना फोरमाइहरो।

Next Story
गाहाय रादाब