Begin typing your search above and press return to search.

सुबुं दावहा जागोन होन्ना ममता बेनारजिआ मिरु सरकारखौ हुमखि होयो

सुबुं दावहा जागोन होन्ना ममता बेनारजिआ मिरु सरकारखौ हुमखि होयो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  1 Aug 2018 8:52 AM GMT

गोदान दिल्ली: सोनाब बेंगलनि गिबि मनट्री ममता बेनारजिआ आसामनि NRC खौ नोजोर होनानै मिरु सरकाराव थानाय नारेन्द्र मदि दैदेन्नाय NDA सरकारखौ सुबुं दावहा लाबोगोन होन्नानै सोंखारियो। बिथांजोआ बुङोदि, बिसायखथिआव देरहानो थाखाय सुबुंफोरखौ नाख्रेबनानै दोनदों, जाय सुबुं दावहा आरो थैनि बाना लाबोगोन।

भारतनि केटलिक विसफनि मेलाव बिथाङा बायदि बायदि रावजों NDA सरकारखौ सोंखारियो आरो बुङोदि, नंगुबै दखुमेन्ट थानाय सुबुंफोरनि मुंफोरैबो NRC नि आबुं फारिलायाव नुजायाखै आरो बे हाबाफारिखौ राजखान्थिआव देरहानायनि गोसो लानानै खालामदों होन्ना सोंखारियो।

Next Story
गाहाय रादाब