Begin typing your search above and press return to search.

सोलोंथाय बिथिंखौ लानानै बाक्सा जिल्ला ABSU आ जथुमा लायो

सोलोंथाय बिथिंखौ लानानै बाक्सा जिल्ला ABSU आ जथुमा लायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 July 2018 11:41 AM GMT

बरमा: बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा कलेजाव सोलोंथाय बिथिंखौ लानानै Civil Service आरो गुबुन गुबुन Competitive (APSC,UPSC) आन्जादनि थाखाय माबोरै थियारि जानांगौ बेनि सायाव जथुमा लानानै सावरायज्लायो। बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिफेन बर’ बिथांआ सोलोंथायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै गुवारै बुंनानै बेखेवनानै होयो।

बे हाबाफारिआव गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन मनज सर्गियारि IPS बिथांआ। सर्गियारि बिथाङा बे जथुमायाव APSC आरो UPSC आन्जादफोरनि थाखाय माबोरै थियारि जानांगौ, लोगोसे गावनि IPS नि आन्जादाव माबोरै जाफुंसार जादोंमोन बेनि फारसे गुवारै मेहेरगोनां फोरमायनानै होयो आरो बाहागो लानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ थुलुंगाखांहोयो। बे हाबाफारिआव बावैसो जालांनाय Mister Global बादायलायनायाव भारतनि जानानै बाहागो लाहैनाय धोरोम कुंगुर सर्गियारि बिथांआबो बे हाबाफारिआव बाहागो लानानै केरियारनि बागै फोरमायना होयो।

बे हाबाफारिआव गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोनहा बाहागो लोदोंमोन लोगोसे बाक्सा जिल्ला आन्चलिक फरायसा आफादनि मावथि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुसार खालामो।

Next Story
गाहाय रादाब