Begin typing your search above and press return to search.

हादोरसानि बिसायखथि बिफाना गं 877 भट’ सोग्रा मिरु दाबिदों

हादोरसानि बिसायखथि बिफाना गं 877 भट’ सोग्रा मिरु दाबिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 Aug 2018 6:03 AM GMT

गुवाहाटी: हादोरसायाव 2019 माइथायनि लख’ सभा बिसायखतिनि बार बारनाया बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमो जेब्ला हादोरसानि बिसायखथि बिफाना मिरु सरकारनि बिसायखथि बिफान्नो गं 877 भट’ सोग्रा मिरु नांगौ होन्ना फोरमायहरो। बे बाथ्राखौ जेब्ला मिरु सरकारनि Election Commission of India(ECI) आ हादोरसायाव थानाय State Election Commission(SEC) खौ भट’ सोग्रा मिरुफोरखौ नायबिजिरनो बिथोन हरो अब्ला SEC आ ECI नि बिथोन बादियै नायबिजिरनानै भट’ सोग्रा मिरुनि गोनांथिखौ मिथिहोहरो। लख’ सभानि बिसायखथिआ फैगौ बोसोरनि एफ्रिल आरो में दाननि गेजेराव जागोन।

बिसायखथि बिफाननिफ्राय मिथिहोबावोदि, 2019 माइथायनि मुंनि द्रापट फारिलाइफोरखौ बे बोसोरनि अक्तबर दाननि से (1) अक्तआव फोसावगोन आरो आबुं फारिलाइखौ 2019 माइथायनि जानुवारि दानाव फोसावगोन।

Next Story
गाहाय रादाब