Begin typing your search above and press return to search.

हादोरसा अंगनावादि मिरुआव सा 14 लाख नंखाय गथ’साफोरनि मुं थिसनदों

हादोरसा अंगनावादि मिरुआव सा 14 लाख नंखाय गथ’साफोरनि मुं थिसनदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 Aug 2018 8:01 AM GMT

गोदान दिल्ली: ब्रिहस्तथिबाराव ‘हिन्जाव आरो गथ’सा जौगाखां’(WCD) मनट्री बिथांआ बुङोदि, हादोरसानि अंगनावादि मिरुआव सा 14 लाख नंखाय गथ’साफोरनि मुं थिसन्नानै मावथि सोद्रोमाफोरा POSHAN Abhiyaan एबा नेसनेल निउट्रेसन मिसननि सिंनिफ्राय खाबुफोरखौ लागासिनो दं।

“गथ’साफोरनि 0-6 बोसोरनि मुंफोरखौ आसाम सरकारा जोंनो एबा WCD बिफानाव दैथाय हरदोंमोन जायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं। अंगनावादि मिरुफोराव नंखाय गथ’साफोरनि मुं थिसन्नायफोरखौ दानखनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनो बिथोन हरखाबाय” होन्नानै WCD नि नेहाथारि राकेस स्रिभासतबा बिथांआ बावैसो जालांनाय निउट्रेसन स्किमनि मेलाव बुङो।

WCD नि मनट्री मानेका गान्डि बिथांआबो नंखाय गथसाफोरनि मुं थिसन्नानै स्किमनि खाबु लानायनि बिदिन्थि होनानै मेलाव सावरायो आरो मोनफ्रोमबो हादोरसाफोरखौ बेनि फारसे नोजोर होनो थाखाय हांख्रायहरो।

WCD मनट्री बिथांनि बादिब्ला गासै हादोरनि अंगनावादि मिरुआव 0-6 बोसोरनि गथ’साफोरनि मुं थिसन्नाया 10 लाखनिफ्रायबो बांसिन दं।

Next Story
गाहाय रादाब