Begin typing your search above and press return to search.

हारिभान्स नारायनखौ राज्य’ सभानि गोदान डिपुटी चेयरमैन हिसाबै सायखयो

हारिभान्स नारायनखौ राज्य’ सभानि गोदान डिपुटी चेयरमैन हिसाबै सायखयो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  9 Aug 2018 12:52 PM GMT

गोदान दिल्ली: दिनै गासै 125 भट मोन्नानै एन.डि.ए हान्जानि बिजाथि हारिभान्स नारायन बिथाङा राज्य सभायाव गोदानै डिपुटी चेयरमैन हिसाबै सायखजायो। गोदान चियरमैनखौ भारतनि गाहाय मनट्री नारेन्ड्र मदिआ साबायखर बावो जायखौ बिथांआ डिपुटी चेयरमैन हिसाबै सायखनानै थुलुंगाखांहोदोंमोन। गाहाय मनट्रीआ भट होनायनि समाव दंमोन नाथाय बिथांआ खामानिफोर थानायनि थाखाय बे जायगायाव से मिनीटबो समखौ ओरैनो बारग होआसै आरो गोदानै देरहासार जानाय बिजाथिखौ मोखांजों मोखां साबायखर बावनो मोनासै।

https://twitter.com/ani_digital/status/1027448423753048066

दिनै सिगां, बिथांनि गुबुन मोनसे बेरेखा हान्जानि बिजाथि एबा कंग्रेज हान्जानि दैदेनगिरि B K Hariprasad जों गोख्रों बादायलायनाय जादोंमोन नाथाय बेरेखा हान्जाय गासै 105 भट’ मोन्नानै जेन्नो गोनां जायो।

मखनो गोनांदि, डिपुटी चेयरमैननि बिसायखथिआव गोसो होनो गोनां मानोना बे थाखोनि सुबुंआ हादोरनि लेङाइ नेहाटारिनि एबा Chairperson नि गोहोखौ मोन्नो हायो जेब्ला लेङाइ नेहाथारिआ नुजाथिनो हायाब्ला। राज्य सभाखौ सालायनाय एबा दैदेन्नाय आरो मोजां लाखिनायाबो डिपुटी चेयरमैननि बिबान।

मिरु सरकारनि मनट्री अरुन जैतलिखौबो भट होनायनि समाव नुनो मोन्नाय जादों जाय बिथांआ दान मोनथामनि उनावसो सुबुंफोरनि गेजेराव नुजादों।

Next Story
गाहाय रादाब