Begin typing your search above and press return to search.

हिन्दु बांग्लादेसिफोरखौ मब्लाबाबो गनायनानै हादोरसायाव लाखिया

हिन्दु बांग्लादेसिफोरखौ मब्लाबाबो गनायनानै हादोरसायाव लाखिया

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Aug 2018 11:28 AM GMT

धेकियाजुलि: रबिबाराव तेजपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि ट्राक आफादनि नब्लांआव एजिपि हान्जानि धेकियाजुलि जिल्ला खमिटीआ 2019 माइथायनि लख सभा बिसायखथिखौ नोजोर होनानै मेल खुङो। बिजेपि सरकारजों लोगोआव दंब्लाबो एजिपिआ तेजपुर जिल्लानि मासिखौ लाखिनो थाखाय बिसायखथिनि खेमपिं खालामनायखौ जागायबाय।

तेजपुर जिल्ला कमिटी एजिपि दोलोनि आफादगिरि सिबचरन साहु बिथांआ बे मेलखौ दैदेनदोंमोन आरो गासै सा 500 हान्जानि गोख्रों मावथि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे हान्जानि माखासे गेदेमा बिथांमोनहाबो नुजाथियो।

एजिपि हान्जानि बारग आफादगिरि आरो दानि तेजपुर जिल्ला एम.एल.ए ब्रिन्डाबन गौस्वामि बिथांआ बाहागो लानानै बुङोदि, एजिपि हान्जाया सुबुंफोरनि मोनसे हान्जा, साफ्रोमबो मावथि सोद्रोमाफोरा खौसेयै सुबुंफोरनि मुलाम्पानिथाखाय मावनांगौ आरो साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा बेरेखा हान्जाजों जुजिनो गोख्रों सानथौ थानांगौ। बिथांआ बुंबावोदि, जायखिजाया जाहोनावनो हिन्दु बांग्लादेसिफोरखौ मब्लाबाबो गनायनानै हादोरसायाव लाखिया आरो जाथि हारि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि गेलेआ।

Next Story
गाहाय रादाब