Archive - November 2019

गाहाय रादाब

सि आइ एस एफ हेड कन्सटेबुल नि साख्रि ओंखारदों 2019

सि आइ एस एफ हेड कन्सटेबुल नि साख्रि ओंखारदों 2019 1. मासिनि मुं : हेड कन्सटेबुल 2. रोंगौथि : जिनै 3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: 300 4 . माव रौंगोथि : गोदान 5...

गाहाय रादाब

 इन्डियान आर्मिआव सान्थ्रि नि साख्रि ओंखारदों 2019

इन्डियान आर्मिआव सान्थ्रि नि साख्रि ओंखारदों 2019 आरमि रेलियाव गं जि जिलानि बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। जेराव खरसा आसामनि जिलाफोरा फारियै जरहाट, माजुलि ...

गाहाय रादाब

कृष्ण कान्त सनदिकै स्टेट अपेन इउनिभारसिटियाव साख्रि (कन्ट्रेकसुयेल) ओंखारदों

कृष्ण कान्त सनदिकै स्टेट अपेन इउनिभारसिटियाव साख्रि (कन्ट्रेकसुयेल) ओंखारदों 1. मासिनि मुं : अडिअ भिजुयेल प्रडाकसन 2. रोंगौथि : ग्रेजुवेट बिजाथि, एम ए...

गाहाय रादाब

बर’लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव रिसार्स मेथ’ड’लजि आयदायाव हादोरनां मावबादाया गोजोनै थुंगिबाय

Kokrajhar: बर’लेण्ड हायुंआरि गौथुम (Bodoland Territorial Council) नि बेन्दोंआव थानाय कक्राझार जिलानि देबरगावाव थानाय बर’लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि...

गाहाय रादाब

ट्राइबेल गौथुमा सोरखारनि हेंथायै मोन्द’ माहारिखौ एस टि गनायथि होयोब्ला नागारनाय गैयै बन्दनि हुमखि

  Guwahati: बि जे पि दैदेननाय मिरु आरो हादोरसा सोरखारनि ज’थाय नांथाब नाजानायाव आसामनि मोन 6 हारि हारिसाया गोलाव बोसोरनिफ्राय दाबि खालामफैनाय एस टि...

गाहाय रादाब

 ए एस आर एल एम एस नि सिङाव एम आइ एस/ब्लक अर्डिनेटर/ब्लक प्रजेक्ट मेनेजार नि साख्रि ओंखारदों

ए एस आर एल एम एस नि सिङाव एम आइ एस/ब्लक अर्डिनेटर/ब्लक प्रजेक्ट मेनेजार नि साख्रि ओंखारदों 1. मासिनि मुं : एम आइ एस एसिसटेन काम एकाउनटेन 2. रोंगौथि : बि सि ए/...

गाहाय रादाब

  आसामनि हादोरनां सावस्रि मिशनाव लान्दां मासियाव साख्रिनि रादाब

आसामनि हादोरनां सावस्रि मिशनाव लान्दां मासियाव साख्रिनि रादाब  2019 1. मासिनि मुं : दिस्ट्रिक प्रग्राम मेनेजार 2. रोंगौथि : एम बि ए/ पि जि डि एम 3. लान्दां...

हरखाब रादाब

भास्कर ज्योति महन्ता आसामनि गाहाइ पुलिस सामलायगिरि महरै सायख’जाबाय

Guwahati : आसाम पुलिसनि गोजौ थाखोनि पुलिस बिबान गोरा आरो जुनिया गाहाइ पुलिस सामलायगिरि (सिमना बिफान) भास्कर ज्योति महन्तखौ दिनै हादोरसानि गाहाइ पुलिस...

Bodo Sentinel

तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव प्रजेक्ट एसिसटेननि लान्दां मासियाव साख्रि

तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव (Tezpur University) प्रजेक्ट एसिसटेननि लान्दां मासियाव साख्रि 1. मासिनि मुं : प्रजेक्ट एसिसटेन 2. रोंगौथि : एम एस सि 3. लान्दां मासिनि...

गाहाय रादाब

आसाम बिधान सभानि गोजां बोथोरनि जथुम्मानि गिबि सानावनो गं 8 आफादा गोख्रों सोमावसारबाय

Guwahati: आसाम बिधान सभानि गोजां बोथोरनि जथुम्मा जागायजेन्नायनि गिबि सान अदेबानि 28 नबेम्बरावनो गुबुन गुबुन दोलो गौथुमखौ एसेमब्लिनि सिंआव बायजोआव गोख्रों...

Recent Comments