Begin typing your search above and press return to search.

BJSM आ सरनियाफोरनो ST फोरमानबिलाइ होनायखौ हेंथा होदों

BJSM आ सरनियाफोरनो ST फोरमानबिलाइ होनायखौ हेंथा होदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 July 2018 11:06 AM GMT

ककराझार,जुलाइ11: समबाराव बदलैंड जनजाति सुराक्सा मन्स(BJSM) नि आफादगरि जनकलाल बसुमतारिनि दैदेन्नायाव भारत सरकारनि ST Commision खौ आसामनि सरनिया हारिनो ST नि आखुथायफोर गोयैनि थाखाय ST बिमुं होनो नांआ होन्ना खावलायो आरो ST नि फारिलायाव सरनियाफोरखौ थिसननो नांआ होन्ना मिमरेन्दाम जमा होयो।

BJSM नि आफादगिरि जनकलाल बसुमतारि आरो BAC नि Executive Member दावराव देख्रेब नार्जारिया गोदान दिल्लीनिफ्रा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि- बिथांमोनहा भारत सरकारनि ST Commision खौ समबाराव लोगोहमो आरो सरनिया हारि जाय हारिया ST नि गुन गैया बिसोरखौ ‘कचारि’ बिमुंनि सिङाव ST बिमुं होनायनि फार्से आरो सरनिया हारिखौ संबिजिरनि आयेन बादियै बिमुं होनो हाया होन्ना गोबां खोथा सावरायज्लायो होन्नानै मिथिहोयो। “सरनियाफोरा गुबै ट्रायबेल नांआ आरो गोबां जाहोननि थाखाय बायदिसिना खामानियाव गावसोरखौ ‘सरनिया कचारि’ होन्ना लायो आरो जेब्लानो लुबैयै अब्लानो कचारि Sub-title होनानै लायो” होन्ना बिथांमोनहा बुङो। BJSM आ सरनियाफोरनो ST फोरमानबिलाइ होनायखौ गोख्रों हेंथा होयो होन्ना बिथांमोनहा बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब