Begin typing your search above and press return to search.

DC आ प्लासथिक दाबाहाय होन्ना बिथोन होयो

DC आ प्लासथिक दाबाहाय होन्ना बिथोन होयो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 July 2018 12:57 PM GMT

गलाधाट,जुलाइ 4: मंगलबाराव 69 थि Van Mahotsav जों लोब्बा लाखिनानै गलाघाट जिल्लानि हाग्रा बिफानजों लोगोसे गलाघाट जिल्ला खुंथाया ओनसोलनाङैनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बायदि बायदि हाबाफारि लानानै फालिदों। गलाधाट जिल्लानि Deputy Commissioner गौरब बत्राया साधानि कलाकेट्र आव सेपालि बिफां गायजेन्नानै बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौ बेखेवो। आबहावा आरो थासारिखौ गोथां खालामनो थाखाय DC आ साफ्रोमखौबो फांनै एबा फांथाम बिफां गायनो खावलायो आरो प्लासथिक दाबाहाय होन्ना बिथोन होयो। फारसेथिं Food, Civil Supplies and Consumer Affair बिफानाबो Samabay Samity जों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारि लायो।

Next Story
गाहाय रादाब