Begin typing your search above and press return to search.

PJACBM आरो BJSM आ मोन 6 हारिनो ST बिमुंनि गनायथि होनायखौ बेरेखा खालामदों

PJACBM आरो BJSM आ मोन 6 हारिनो ST बिमुंनि गनायथि होनायखौ बेरेखा खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Jan 2019 8:01 AM GMT

क’कराझार,जानुवारि 11: मिरु सरकारनि मावथांकि बादियै हादोरसायाव थानाय मोन 6 हारिसाफोरनो सेडियुल ट्रायब (ST) बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनायखौ बुधबारकालि पिपल्स जयेन एक्सन खमिटि पर बर’लेन्ड मभमेन्ट (PJACBM) आरो बड’लेन्ड जनजाति साराक्सा मन्चा (BJSM) आफादफोरा जथायै क’कराझार जिल्लानि डिपुटी खमिसनारनि मावख’आव थाम घन्टा धर्ना होदों। ट्रायबेल आफादफोरजों दाजानाय PJACBM आरो BJSM आ मोन 6 हारिसाफोरनो ST होनो नागिरनायखौ बेरेखा खालामनो थाखाय हादोरसायाव थानाय मोनफ्रोमबो ट्रायबेल हारिनि सुबुंफोरखौ सिगांबोनो खावलायहरो।

धर्ना होनाय हाबाफारिआव बर’ राभा, गार’ आरो गुबुन गुबुन गोबां ट्रायबेल हारिनि सुबुंफोरा बाहागो लानानै हादोरनि गाहाय मंत्री नारेन्ड्र मोडी, गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल, बीटीसी खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो हादोरसा समाज जौगाखां बिफान्नि मंत्री प्रमिला रानि ब्रम्ह बिथांमोनि बेरेखायै स्लगान होयो आरो बिथांमोनहा ट्रायबेल हारिखौ फान्नानै जाग्रा होन्नाबो बुङो।

आसामाव थानाय मोन 6 गोजौ थाखोनि हारिसाफोरनो सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनो मोना होन्नानै धर्ना होगिरि बिथांमोनहा क’कराझार डिपुटी खमिसनाररनि सिजों हादोरनि नखर मंत्री राजनात सिंह बिथांनो गोसोखां बिलाइ एबा मेम’रेम्डाम दैथायहरो।

PJACBM आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि गार्जान मुसाहारि बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुङोदि, मोन 6 हारिसाफोरनो सेडियुल ट्रायबनि गनायथि होनो नागिरनायखौ आसाम हादोरसानि ट्रायबेल आफादआ बेरेखा खालामबोगासिनो दं, जाय बिथांमोनहा ट्रायबेलफोरनि आखुथाय गैया आरो गनायथाव नङा। भारत सरकारआ हादोरसानि मोन 6 गोजौ थाखोनि हारिफोरनो ST गनायथि होनानै थाखायनाय ट्रायबेल सुबुंफोरखौ फोजोबस्रांनो लामा लागासिनो दं, जाय बिथांमोनहा ट्रायबेलफोरनि आखुथाय (Criteria) गैया। बिथांआ हुमखि होयोदि, जुदि मोन 6 हारिनो ST नि गनायथि होगोन अब्ला आसामनि ट्रायबेल सुबुंफोरा सरकारनि बेरेखायै गोख्रोङै सोमावसारलांगोन आरो मावफारिया लानायखौ बोखांना लाफिनाब्ला आसाम हादोरसायाव गोजोन गोयै (Unrest) थासारि सोमजिगोन।

BJSM नि आफादगिरि डीडी नार्जारि बिथांआ धर्ना होनाय हाबाफारिआव बाहागो लानानै मिरु सरकारनि मावफारिया बादियै मोन 6 हारिनो ST गनायथि होनो नाजानायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बिथांआ बुङोदि, बे मावफारिया लानाया आसाम हादोरसायाव सुबुं गोजोन्नाय गोयै थासारि सोमजिहोगोन।

नार्जारि बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुङोदि, “बिजेपि दैदेन्नाय NDA सरकारआ मोन 6 हारिसाफोरनो ST होनानै थाखानाय ST सुबुंफोरखौ बुथारजोबनो एबा फोजोबस्रांनो नागिरदों, जाय बिथांमोनहा ST सुबुं माहारिनि आखुथायफोर गैया”। “बेयो मोनसे बिजेपि सरकारनि राजखान्थिआरि सार्ट” होन्ना बिथांआ बुंदेरो। बिथांआ बुंबावोदि, बिजेपि सरकारआ ओनसोलि ट्रायबेल सुबुंफोरनि जिउजों राजखान्थि गेलेदों।

फारसेथिं मिरु बर’ फरायसा आफादआबो मोन 6 हारिनो ST बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनायखौ बेरेखा खालामदों। जाय बिलआ थाखाय ट्रायबेल सुबुंफोरनि हा-हु, राजखान्थि मोन्थाय, रांखान्थि मोन्थायफोरखौ हाद्रि बालाजों लगाय लथाय जानानै राव, हारिमु, थुनलाइ आरो हारिनि सिनायथिआ गोमालांगोन।

मखनो गोनांदि, दिनै (सुक्रबार) Coordination Committee of the Tribal Organizations of Assam (CCTOA) नि बान्जायनायाव 24 घन्टा आसाम बन्द' फोसावो आरो दाब दाब जायगाफोराव हादोरसानि सिङाव थानाय ट्रायबेल सुबुंफोरा हेफाजाब ST बिल नि हेंथायै धर्ना होयो। बेनिनो हाबाफारि बादियै धर्ना होगिरि बिथांमोनहा मिरु सरकार आरो आसाम सरकारनि बेरेखायै आखायाव प्तार लानानै स्लगान होनायखौबो नुनो मोन्नाय जादों।

Next Story
गाहाय रादाब