Tag - Durga Puja

गाहाय रादाब

राज्योआ दुर्गा फुजानि ब्रै सानाव 550 लामा जाब्रबथाइनि जाथायजों मुगा मुगि जानांबाय

Guwahati : बिमा दुर्गा फुजा आरो गुबुन गुबुन रंजाथाइ फोर्बोयाव राज्योआव लामा जाब्रबथायनि जाथाया सोमोनां होदों। गुबुन गुबुन बोसोरनि बादियै बे बोसोरावबो राज्योनि...

गाहाय रादाब

अदालगुरिनि 476 बोसोर गोजाम मन्दिराव जिव बुलि होना दशमी फुजा खुंफुंजादों

TANGLA: बि टि सि नि अदालगुरि जिलानि टंला सोहोरनि खाथिनि हाबिगाव सार्बजनिक दुर्गा फुजायाव बिजया दशमी फालिथायाव गुबुन गुबुन बोसोरनि बादियै देग्लायबो 476 बोसोर...

गाहाय रादाब

फुजानि थाखाय मा खालामगोन- खालामिखौ लानानै जिला खुंथाया जथुम खुंफुंदों

राज्योआव दासिमाव दुर्गा फुजानि सम। बेखौ लानानै गुवाहाटी नोगोरमानि पुलिस आरो जिल्ला खुंथाया थाम थिम जादों। फुजानि समाव जाहाथे मोनबो हिंसायारि जाथाय सोमजिनो हाया...

हरखाब रादाब

हादोरसायाव दुर्गा फुजा फालिनाया जागायबाय

गुवाहाटी,अक्टबर 16: आसाम नाङैनो दुर्गा फुजा फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। नोगोरमानि मोनफ्रोमबो फुजा मान्डबआव बिमा दुर्गानि मुसुखाखौ फजनाय नुनो मोन्नाय जादों।...