रंजानाय

अमिटाव आरो आमिरनि सावथुन ‘ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां’ खौ सावथुम मोजां मोनगिरिफोरा बायदि बायदि बाथ्रा बुदों

अमिटाव

गुवाहाटी,नबेम्बर 8: आमिर कान, अमिटाव बच्चान, फाथिमा चाना सोयक आरो केट्रीना कायब फाव खालामनाय सावथुन ‘ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां’ सावथुनखौ दिनै दिन्थिफुंबाय। बे सावथुनखौ भिजया क्रिस्ना आचार्य बिथांआ बोसोन एबा डायरेक्सन होदोंमोन। जाय सावथुनाव रंजानाय, दावहा बोर्ला गावनाय बायदि बायदिफोरा बेरखांदों।

बे सावथुनाव 1795 गोजाम समखौ गोसोखांनानै सावथुननि गेजेरजों फावखुंग्रिफोरा बेरखांहोनो नाजादों। आमिर कान बिथांआ ठग्स एबा पिरेतनि रलखौ लादों जायखौ फिरांगि माल्ला होन्नानै बुंनाय जादों। अमिटाव बच्चान बिथांआ ठग्सनि खामान्डार रलखौ लादों जायखौ खुदाबांक्च आजाद होन्नानै बुंनाय जादों। फाथिमा चाना सोयक बिथांआ दावहारु रलखौ लादों आरो बिथांखौ झाफिरा होन्नानै बुंनाय जादों।

“ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां” सावथुनखौ 1839 माइथायव मिदोवस टायलरनि लिरनाय गांसे बिजाबनिफ्राय लानाय जादों जाय सावथुनाव बेरखांनाय आखुथायफोरा सैथो आरो थार। बे सावथुनआव 19थि जौथायनि समाव ब्रितिस आरो भारतारिफोरजों जानाय जाथायफोरखौ बेरखांहोनायखौ नुनो मोन्नाय जादों जाय सावथुनखौ दिहुन्नो थाखाय गासै 300 कौटी रां बाहायनो गोनां जादोंमोन। फारसेथि बेसेबां रां खामायनो हायो बेखौ उनावसो मिथिसिगोन।

दानिया फैदो ‘ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां’ सावथुननि सोमोन्दै सावथुन मोजां मोनगिरिफोरा मा मा बाथ्रा बुंदों नायनि-