Begin typing your search above and press return to search.

आक्रासु, एबिएमसु, नात ज्यगि, आसा आरो कलिताफोरा बर’फोरनि संबिजिर मोन्थायखौ बेरेखा खालामदों

आक्रासु, एबिएमसु, नात ज्यगि, आसा आरो कलिताफोरा बर’फोरनि संबिजिर मोन्थायखौ बेरेखा खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Dec 2018 1:34 PM GMT

क’कराझार,डिसेम्बर 6: मोनसे हारिनि संबिजिरनि मोन्थायखौ बेरेखा खालामनो थाखाय दुलाराय कछ-राजबंसि फरायसा आफाद (आक्रासु ), दुलाराय बड’लैन्ड माइनरिटि फरायसा आफाद, दुलाराय सान्टालि फरायसा आफाद, दुलाराय कलिता फरायसा आफाद, आरो बिटिची नात ज्यगि फरायसा आफादफोरा दिनै क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय दिमोलगांव आव बिटिचाखौ दाफामफिन्नानै इउनियन टेरिटरियेल काउनसिल दाफुंनायनि बाथ्राखौ लानानै बेरेखा खालामनो मोनसे जुथायै जथुमा खुंफुङो। बिथांमोनहा फैगौ 10 डिसेम्बरखालि क’कराझाराव धर्ना होनो थाखायबो मेलनि गेजेरजों मावथांखि लायो।

आक्रासुनि गाहाय नेहाथारि गकुल बर्मन बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुङोदि, “आक्रासु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा बिटिचीखौ दाफामफिन्नानै फोजौनानै इउनियन टेरिटरियेल काउनचिल (UTC) दाफुंनो नागिरनायखौ बेरेखा खालामदों”। थांनाय 19 नवेम्बराव मिरु सरकारनि नखर मनट्री राजनात सिंहनि दैदेन्नायाव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बर’ दैदेनगिरिफोरजों गोदान दिल्लीआव थाम खनायारि सावरायदोंमोन आरो माखासे मेडियाफोरनिफ्राय इउनियन टेरिटरियेल दाफुंनायनि बाथ्राखौ सावरायनाय जादोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जादों। बिथांआ बुबावोदि, आसाम सरकारनि नखर बिफान्नि नेहाथारि आरो आयेन आब्रुथिनि हागाय पल्लब बाटाचार्य बिथांआ 17 नवेम्बरखालि मिथिहोफिनदोंमोनदि, बेफोरबादि UTC नि सोमोन्दै जेबो रायज्लायनाय जायाखै, बिथांआ बुङो, आक्रासु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा पल्लब बाटाचार्य बिथांनिफ्राय फिन्नाय लुबैदोंदि थारैनो UTC नि सोमोन्दै सावरायमारदों ना नंखायै आसामनि दुंहाव थासारिखौ गोजोन लाखिनो थाखायसो खौरां फोसावफिनदों नाथाय बिथांआ सावरायखांनायनि उनाव सिरि थादों जायनि थाखाय बेरेखा दोलोफोरनि गोसोआव गुलाय गुजाय सोमजिदों होन्ना बिथांआ बुङो।

बर्मन बिथांआ बुबावो, आक्रासु आरो मोन 5 गुबुन गुबुन आफादफोराबो बर’फोरनो इउनियन टेरिटरियल दाफुंना होनो नागिरनायखौ बेरेखा खालामबाय थागोन आरो 10 डिसेम्बराव बिटिची सेक्रेटारियेटनिफ्राय डिचि ऑफिससिम धर्ना होनानै हान्जा सुरगोन। बिथांआ बुङो, धर्ना होनाय हाबाफारिआव बिटिची एकर्डखौ नायबिजिरफिन्नो थाखाय हादोरनि गाहाय मनट्री आरो नखर मनट्री बिथांमोन गोसोखां बिलाइ गथायगोन, बेजों लोगोसे फैगौ 14 डिसेम्बराव बिटिचीनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि गाहाय मावखुलिआव 3 धन्टा धर्ना होगोन, आरो जुदि सरकारा गनायनानै लाया अब्ला 21 डिसेम्बराव राज भबनाव गाग्लोबगोन होन्ना बिथांआ बुङो।

बिथांआ बुंबावोदि, बिटिची खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांआ बुंदोंमोन, राजबंसि आरो गुबुन हारिफोरनि ST दाबिजों जेबो जेंना गैया, नाथाय बिथांआ दिनैसिम बैफोर हारिनि थाखाय भारत सरकारजों सावरायाखै। सरकारि साख्रि आरो राजखान्थि मोन्थायानोजा जेबो समानै मोन्नायखौ मोनाखै होन्ना बिथांआ बुङो।

ABMSU नि लेङाइ नेहाथारि आलि आजम बिथांआ बुङोदि, बिटिची खुंथायनि गादबनानै दोन्नाय मावथांफोरनि बेरेखायै खौसेयै नांनो थाखाय मोन 5 आफादफोरा ज’जाबाय। बिथांआ रानिबो हारिनि बेरेखा नङा नाथाय समान मोन्थायनि थाखाय होन्ना बिथांआ बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब