Begin typing your search above and press return to search.

आलादा राज्यो बड’लैन्ड सोरजिनायनि दाबिखौ लानानै बर्मायाव सुबुं गौमा

आलादा राज्यो बड’लैन्ड सोरजिनायनि दाबिखौ लानानै बर्मायाव सुबुं गौमा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Dec 2018 12:38 PM GMT

बर्मा/गुवाहाटी 14: गोबाव सम जालांनाय आसाम हादोरसानि बड’लैन्ड जेंनाखौ लानानै आलादा राज्यो सोमावसारआरि आफादफोर फारियै दुलाराय बर’ फरायसा आफाद (ABSU), पिपल्स जयेन एक्शन खमिटि फर बर’लैन्ड मभमेन्ट (PJACBM) आरो नेशनेल डेम’ख्रेटिक फ्रन्ट अव बर’लैन्ड (प्रग्रेसिव) आफादफोरा खौसेयै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर्मा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गेदेरथार सुबुं गौमा हाबाफारि लायो आरो सरकारा जेब्लासिम बर’लैन्ड जेंनाखौ सुस्रांनानै होआ अब्लासिम जिराया होन्नानै खौसेयै बुङो।

आसाम हादोरसायाव हानिनो फिसा जानानैब्लाबो बर’ हारिआ संबिजिरनि आयेन बादियै मोन्नांगौ मेन्थायखौ मोनाखै आरो फारफ्रोमबो बिथिंआवनो नाथ्रोदनानै दोनजाबोदों। बयबो मोजाङै मिथिगैदि भारत उदांस्रि मोन्नाया 70 बोसोर बारलांदोंब्लाबो हादोरसानि खुंथायफोरा बर’ माहारिखौ राजखान्थिआरि बिथिंआव मुगैनाय, नासयनाय आरो नाथ्रोदनानै दोन्नायनि जाहोनाव बर’ आरो गुबुन गुबुन हारिफोरा गोथौ हाखराव गोग्लैसोनानै दं। बर’ माहारिनि आलादा रोखोमनि हारिमु, मिलौदो राव आरो हा-हुफोरखौ रैखाथि होनायानो गोबाव समनि बड’लैन्ड सोमावसारनायखौ सोलिहोबाय थानायनि मोनसे जाहोन होन्ना प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोंनिसिम फोरमायहरो।

सोंलोंथायनिफ्राय लानानै समाजआरि हारिमु मोन्थायफोनि फारफ्रोमबो नांगौ जानाय बिथांआवनो सोमावसारनांगौ जायो। बेयो दुखुनांथावदि, जों भारतनि नोगोरारि जानानैब्लाबो गोबां भारत संबिजिरआव लिरनानै दोनजानाय मोन्थायखौ मोनाखै। जोंनि सिमां सान्नाय आरो लुबैनायफोरा माब्लाबाबो मोखथांआव महर मोन्नाय नङा, जेब्लासिम आलादा राज्यो बड’लैन्डआ सोरजिजाया।

बर’फोरा गोबां बायदि बायदि बिथिंआव दाबि खालामबोगासिनो दं नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव दाबिफोरखौ सुफुङाखै। 10 आरो 15 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो Central University दाबि खालामबोगासिनो दं नाथाय तेजपुर आरो सिलचरआव गायसंनाय जादों। लवार आसामाव AIIMS दाबि खालामदों नाथाय गुवाहाटीनि खाथि आमिनगांवआव गायसंदों, गोबां जायगाफोराव आसाम सरकारा मेडिकेल कलेज गायसंदों नाथाय नाथाय बड’लैन्ड ओनसोलाव गायसंआखै, मोनसे सोदोबजों बुंनो थाङोब्ला जों जेबो मोनाखै।

बेफोर जाहोन्नि थाखायनो आलादा राज्यो बड’लैन्ड दाबिनाया रोखा। आसाम हादोरसायाव थानाय गुबुन गुबुन हारिफोरि माहारिफोराबो हारिमु, सिनायथि आरो रावफोरखौ रैखाथि मोनाखै, बेनिखायनो सा-सान्जा ओनसोलाव मोनसे आलादा राज्यो दाफुंजायोब्ला खहा जाया नाथाय ओनसोलाव गोजोन खौसेथि लाबोनायजों लोगोसे जौगाखांनाय लाबोगोन।

बड’लैन्ड हालामाव थानाय बर’ आरो गुबुन हारिफोरनि आलादा राज्यो दाफुंनायनि दाबिआ थार दाबि आरो भारत सरकारआ गनायनांगौ मानोना बेफोर जेंनाखौ बारत सरकारआ सुस्रांना होनायनि बिबान दं। भारत सरकार आरो आसाम सरकारआ बड’लैन्ड सोमावसारआरि आफादफोरजों खुगाजों खुगा सावरायदों आरो लिरनानैबो खोथा होदों, थांनाय 2014 माइथायआवबो बिजेपि सरकारा जेब्ला दिल्लीआव गोहो फैगोन अब्ला आलादा राज्य बड’लैन्डखौ दाफुंगोन होन्ना बुंदोंमोन।

बर’ फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आलादा राज्यो सामावसारआरि आफादफोरजों लोगोसे नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट(NFNS) दुखु फोरमायो। बड’लैन्ड सोमावसारनायानो मोनसे गुबै जाहोन जायनि थाखाय NFNS हादोरारि आफादआ जोनोम मोनदोंमोन, हादोरनि जाय जाय दोलोफोरा आलादा राज्योनि दाबि खालामबोगासिनो दं बे बिथांमोनहा NFNS नि सिङाव दाबि खालामगासिनो दं होन्ना बिथांमोनहा फोरमायहरो।

आलादा राज्यो दाफुंनायनि समखौ थाबैनो होनो हायाब्ला फैबायथानाय समाव Regional level आरो National Capital गोदान दिल्लीआव NFNS आ सोमावसारगोन होन्ना बिथांमोनहा सरकारखौ हुमखि होयो।

Next Story
गाहाय रादाब