Begin typing your search above and press return to search.

आसामनि मोन 6 हारिसाफोरखौ ट्रायबेल फारिलाइआव थिसन्नो नाजानाया राजखान्थिआरि सार्थसो: बिजेएसएम

आसामनि मोन 6 हारिसाफोरखौ ट्रायबेल फारिलाइआव थिसन्नो नाजानाया राजखान्थिआरि सार्थसो: बिजेएसएम

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Feb 2019 9:51 AM GMT

क’कराझार,फेब्रुवारि 22: हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बादियै आसामनि मोन 6 गोजौ थाखोनि हारिसाफोरखौ ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि होनानै ट्रायबेलनि फारिलाइआव थिसन्नो नाजानाया राजखान्थिआरि सार्थसो होन्ना बड’लेन्ड जनजाती सुराक्सा मन्च आफादआ ब्रिहस्पथिबाराव बुङो।

बिजेएसएम आफादनि आफादगिरि जनकलाल बसुमथारि बिथांआ बुङोदि, “महिलारि बिथांआ मोन 6 हारिनि जानानै ट्रायबेल बिमुंनि दाबि खालामनायनि सिगां, थाखाय ट्रायबेल सुबुंफोरनि मोनथायफोरखौ माबोरै रैखाथि होगोन, बेखौ बुंग्रोनानै रोखा खालामग्रोनाया गोनां, बेनि अनगायै बिथांआ भारत संबिजिरनि 342 (1) (2) दफाखौ सिफायनानै हारि गोयै सुबुंफोरनो थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरनि मोन्थायफोरखौ फानहरनो हाया”।

हादोरसा सरकारा हारि गोयै आरो गुबुन हादोरसानि हारिफोरखौ हादोरसायाव सेडियुल ट्रायबनि खाबुखौ होनो नाजानो हाया, कछ आरो राजबंसि हारिआ मोन्नैबो गुबुन गुबुन। सोनाब बेंगल आव सेडियुल कास्तनि फारिलाइआव दं, आसाम हादोरसायाव आडार बेकवार्ड क्लासनि फारिलाइआव दं आरो मेघालया हादोरसायाव जेनेरल कास्तनि फारिलाइआव दं। आसाम हादोरसायाव सेडियुल ट्रायब एबा ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि मोन्नो थाखायल’ थांनाय 1980 माइथायनिफ्राय राजबंसि आरो खट्रीय’ राजबंसिफोरा कछ राजबंसि लिरबोदों होन्ना बिथांआ बुङो।

“भारत संबिजिरनि आयेन बादियै 27 जौखोन्दो मासि मोनखानाय बिथांमोनहा सेडियुल ट्रायब एबा ट्रायबेलफोरनि 10 जौखोन्दो मासिखौ आयेन बेरेखायै सेखनो नाजानाया गनायजाथाव नङा। बिथांमनहा राजबंसिसो आरो OBC राजबंसि, नाथाय कछ नङा, बेनिखायनो कछ राजबंसि मुंनि जेबो हारि गैया। हारि गोयै आरि हारि नङै सुबुंफोरनो सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनो हाया” होन्ना बिथांआ बुंबावो।

बसुमथारि बिथांआ बुंबावोदि, “टी ट्रायब हारिआव गासै मोन 36 हारिफोर दंमोन जाय बिथांमोनहा आसामनि थागिबि हारि नङा, नाथाय बिथांमोनहा गासैबो भारतनि गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनि हारिसो। भारत संबिसिरनि 342 (1) (2) दफानि आयेन बादियै आसाम सरकारा बिथांमोनखौ सेडियुल ट्रायबनि फारिलाइआव थिसनानै सेडियुल ट्रायबनि खाबुफोरखौ होनो हाया”।

Next Story
गाहाय रादाब