Begin typing your search above and press return to search.

आसामनि साबा लाइमोन गेलेगिरिफोरा एसियान गेम्स 2018 आव भारतनि जाना गेलेगोन

आसामनि साबा लाइमोन गेलेगिरिफोरा एसियान गेम्स 2018 आव भारतनि जाना गेलेगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Aug 2018 1:10 PM GMT

गुवाहाटी: आसामनि 18-28 बैसोनि साबा गोख्रों लाइमोन गेलेगिरिफोरा इन्डनेसियानि जाकार्तायाव जानो गोनां एसियान गेम्स 2018 आव भारतनि जानानै गेलेनो साखाफारा जानानै सहैखाबाय। बिथांनि मुसुखाफोरा ससियेल मेडियाफोराव सुबुंफोरनि गोसो बोनो हाखाबाय। साबा आयजो लाइमोन गेलेगिरिफोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै- आस्मिथा चालिहा (बेदमिन्थन), प्रमिला दैमारि(आर्चारि), कबिथा देबि(फेन्सिं), रदालि बरुवा(टायकौन्ड) आरो हिमा दास(एतलेथिक्स, खारनाय)।

आसाम सरकारनि Sports and Youth Welfare बिफान्नि बोसोनगिरि पबिथ्र राम खौन्डआ बुङोदि, आसाम हादोरसानिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय बाहागो लागोन आरो जोबोद गोग्गाथावदि, साबा बाहागो लागिरिफोरा आयजो।

“आसाम हादोरसाया गेलेनाय बिथिंआव थांनाय बोसोरबानिफ्राय गोबां जौगाबाय, गेलेनाय बिथिंआवबो गुन गोनां सोलोंथाय लानो हाबाय” होन्ना Sports and Youth Welfare बिफान्नि बोसोनगिरि पबिथ्र राम खौन्डआ बुंबावो।

आस्मिथा चालिहा (बेदमिन्थन)

18 बोसोर बैसोनि सासे गोख्रों गेलेगिरि, बिथांआ हायद्राबाद आव जानाय All India Senior Ranking Tournament आव बावैसो सिगां देरहासारनो हादोंमोन। बिथांआ गिलिर अजननि गेलेगिरि सायना नेवला आरो पि.भि सिन्डु बिथांमोनबादि एसियान गेलेनायाव बाहागो मोनबाय। बिथांआ गुबैयै गुवाहाटीनि आरो बिथांनि गिबि गेलेनाया 20 आगस्त आव जागोन।

प्रमिला दैमारि(आर्चारि),Promila Daimary

दैमारिआ थांनाय 2018 माइथायनि मार्च दानाव बेंककआव जानाय Asia Cup World Ranking Archery Tournament आव सनानि मेडेल मोन्नो हादोंमोन। 2017 माइथायाव दैमारि बिथांआ भारतनि जानानै Mexico Hyundai World Archery Champions आरो the Berlin Hyundai Archery World Cup Stage 4 आव बाहागो लादोंमोन। बिथांआ उदालगुरि जिल्लायाव थानाय मोनसे फिसा गामिनि 21 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसा। बिथांनि गिबि गेलेनाया 23 आगस्तआव जागोन।

कबिथा देबि(फेन्सिं),

कबिथा देबि बिथांआ 2017 माइथायाव चतिसगड़नि रायफुरआव जानाय Senior National Fencing Championship आव ब्रन्जनि मेडेल मेनदोंमोन। बिथांआ बेंककआव जानाय Asian fencing championship आवबो बाहागो लादोंमोन। बिथांआ चिलसरनि 28 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसा आरो बिथांनि गिबि गेलेनाया 21 आगस्तनिफ्राय जागायगोन।

रदालि बरुवा(टायकौन्ड)

बुहुम गोसोम बेल्ट चेम्पियनसिप मोनगिरि रदालि बरुवाया 2017 माइथायनि जुन दानआव ररियाआव जानाय World Taekwondo Championships आव भारतनि जानानै बाहागो लाहैदोंमोन। अन्द्र प्रदेसनि भिसाकापात्नामाव जानाय 35th National Senior Kyorugi आरो 8th National Senior Pumche Taekwondo Championships आव बाहागो लानानै सनानि मेडेल मोन्नो हादोंमोन। बिथांआ तेजपुर जिल्लानि 22 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसा। बिथांनि गिबि गेलेनाया 21 आगस्तनिफ्राय जागायगोन।

हिमा दास(एतलेथिक्स, खारनाय)

आसाम हादोरसायाव बिथांखौ “sprint queen” होन्नानैबो मिथिनाय जायो। बिथांआ थांनाय दानआव फिनलैन्डनि थामपेरेआव जानाय IAAF World Under 20 Championship 2018 आव दोरहासारनानै जारिमिनआव दोन्नो हादोंमोन। बिथांआ भारतनि जानानै Commonwealth Games 2018 आवबो बाहागो लादोंमोन। बिथांआ नगांव जिल्लानि 18 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसा। बिथांआ 200 मिटार आरो 400 मिटार खारनाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन आरो बिथांनि गिबि गेलेनाया 26 आगस्तआव जागोन।

सिभा टापाया

सिभा टापाया आसामनि सासेल’हौवासा बिथांआ सासे गोख्रों Olympian आरो जाकार्तानि Asian Games 2018 बादायलायनायाव बाहागो लागोन।

Next Story
गाहाय रादाब