Begin typing your search above and press return to search.

आसामनि हिजबुल उटखारि हान्जानि सोद्रोमा इउ.पि. हादोरसायाव खानो हायो

आसामनि हिजबुल उटखारि हान्जानि सोद्रोमा इउ.पि. हादोरसायाव खानो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Sep 2018 6:40 AM GMT

लखनऊ,सेप्तेम्बर 14: ब्रिहस्पथिबाराव उट्टरप्रदेस हादोरसायाव आसामनि हिजबुल मुजाहिद्दिन उटथखारि हान्जानि सासे सोद्रोमाखौ उट्टरप्रदेस पुलिसनि Anti Terrorist Squad (ATS) आ खानपुर नोगोरमानिफ्राय खानो हायो होन्नानै पुलिस बिफान्निफ्राय मिथिहोहरो। बिथांखौ आसाम हादोरसानि सिङाव थानाय हजाय जिल्लानि हुरायरा आका खामरिद्दिन होन्ना सिनायथि मोनो। उट्टरप्रदेस पुलिस ATS हान्जानि ASP दिनेस यादब आरो डिपुटी SP दिनेस पुरि बिथांमोनि दैदेन्नायाव उटखारिखौ खानो हायो होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

ATS हान्जानि इनिसपेक्टर जेनेरल (IG) आसिम अरुन बिथांआ बुङोदि, खाजानाय उटखारिआ बे बोसोरनिनो एप्रिल दानाव गंसे AK47 रायपलजों सावगारि सेबखांनानै सोशल मीडियानि गेजेरजों हगारदोंमोन। बिथांआ ATS आरो पुलिसनि सिगांआव फोरमायनाय बादिब्ला 2017 माइथायनि एप्रिल दानाव कश्मीराव थानाय हाजो जिल्लानि किस्टवाराव गुबुन उटखारि हान्जाजों ट्रेनिं लादोंमोन। बिथांआ आसामावनो ग्रेजुयेत फरायना उट्रिनो हायैनि गारनाय आरो बिथांआ कम्पिटार सोलोंनायनि फोरमान बिलाइबो दं होन्ना उट्टरप्रदेस पुलिसनि DGP अ.फि. सिंह बिथांआ बुङो।

ATS हान्जाया बिथांखौ खानो थाखाय सिरियै हमनो सिगांनिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन आरो बिथांनि माखासे डाटा मोन्नानै ब्रिहस्पथिबाराव कानपुर नोगोरनि चकार पुलिस थानानि सिङाव थानाय शिप सेना होन्नाय जायगानिफ्राय खानो मोन्नाय जायो। बिथांआ सोलिपुबाय थानाय गनेश पुजानि सुबुं थुबुरमाखौ नायनानै गाग्लोबनो नाजादोंमोन आरो बिथांनि मबाइल पोनाव नोगोरमानि मुंदांखा मन्दिरनि भिडिअबो मोन्नाय जायो होन्ना पुलिस बिफान्निफ्राय फोरमायो।

बिथांखौ हिजबुल मुजाहिद्दिन उटखारि हान्जानि दैदेनगिरि एबा खामान्डारआ जायखिजाया जायगायावनो सुबुं थुबुरमाखौ नोजोर होनानै गाग्लोबनो बिथोन होदोंमोन होन्ना पुलिसआ मिथिनो मोन्नाय जायो।

पुलिसनि गिबि सोंनाय फिन्नायाव बिथांआ गावखौनो सासे उटखारि हान्जानि सोद्रोमा होन्ना सिमान जायो आरो गाग्लोबनो थाखाय कानपुर नोगोराव माखासे समनि थाखाय दंमोन होन्ना बिथांआ मिथिहोयो।

सोंनाय फिन्नायनि गेजेरजों लोगोसे बिथांखौ मितिनो मोनोदि बिथांआ 2008 माइथायनिफ्राय 2012 माइथायसिम पिलिपाइन हादोरनि साखाथिआव थानाय मोनसे दिप हादोर ‘रिपाब्लिक अव पालौ’आव दंमोन। ATS आ दासान्दि बिथांनि फारसे गोथैवै मिथिनो थाखाय सोंनाय पिन्नाया सोलिगासिनो दं होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब