Begin typing your search above and press return to search.

आसामाव सनानि न’ लुनाया गोर्लै जानानै फैबाय

आसामाव सनानि न’ लुनाया गोर्लै जानानै फैबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  26 Oct 2018 8:14 AM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 26: दिस्पुर सरकारनि नाजानायाव लन लानाय रांनि बेरेखासै इन्टारेस रेटखौ खमायनो थाखाय इउनायटेड बेंक अव इंन्डियाजों (UBI) गोरोबलाइनाय एबा MoU आव सहि होनायनि थाखाय आसाम हादोरसायाव सरकारि साख्रि मावगिरिफोरनि थाखाय सनानि न’ लुनाया गोरलै जानानै फैबाय।

‘आपुन घर’ मुंनि मोनसे स्किमनि गेजेरजों सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय लन लानानै आरो लननि बेरेखायै इसेल’ इन्टारेस रेट होनानै न’लुहोनो थाखाय आसाम सरकारा थांनाय बोसोराव स्टेड बेंक अव इंन्डियाजों (SBI) बुजिलायनायनि बिलाइ एबा Memorandum Of Understanding (MoU) आव सहि होदोंमोन। सहि होनायनि खावसे बोसोर सम थांनायनि उनाव SBI आ न’ लुहोनो थाखाय गासै 2200 रां कौटी सेंकसन कालामबाय आरो SBI निफ्राय गासै 19,000 सरकारि साख्रि मावगिरिफोरा बोनि खाबुखौ लाबाय होन्नानै मिथिनो मोन्नायजायो।

हादोरसा रां बिफान्नि मनट्री हिमान्ट बिस्व चर्मा बिथांआ बुङोदि, ‘आपुन घर’ स्किम फोसावनाया स्टेड बेंक अव इंन्डियानि (SBI) नाजानायाव जाफुंसारबाय, नाथाय गोसोआव लानो गोनांदि- जाय बिथांमोनहा SBI निफ्राय लन लागोन बिथांमोनहा थि समनि गेजेरावनो लनजों लोगोसे इन्टारेस रेटखौबो जमा होनांगौ। “EMI नि गेजेरजों न’लुनो थाखाय SBI नि रां हरनायाव रावबो दिपलटार गैया” होन्ना बिथांआ बुंबावो। हादोरसा सरकारा SBI नो न’ लुनाय लननि थाखाय गासै 70 कौटी हरखाबाय होन्ना बिथांआ दाजाबदेरो।

चर्मा बिथांनि बादिब्ला 51,000 सरकारि साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा इउनायटेड बेंक अव इंन्डियाआव (UBI) बेंक एकाउन दं, साफ्रोमनोबो खम इन्टारेस रेटआवनो लन हरनो थाखाय सरकारा बिबान दं। इउनायटेड बेंक अव इंन्डियानि गेजेरजों साफ्रोमबो 15 लाख रां लन लानो हागोन फारसेथिं लन लानाय रांनि इन्टारेस रेटआ हौवा साख्रि मावगिरिनि थाखाय 5.5 रां आरो हिन्जाव साख्रि मावगिरिनि थाखाय 5 रां। जाय बिथांआ UBI बेंकनिफ्राय लन लागोन बे बिथांआ बेंकआव जेबो फोरमाय बिलाइ जमा होनांगौनि गोनांथि गैया।

न’ लुनायनि लन होनाया सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि समाजआरि रैखाथि होनो थाखाय हादोरसा सरकारनि मोनसे मावफारिया आरो गोबां गुबुन गुबुन हादोरसाफोरावबो बे एके रोखोमनि खाबुफोरखौ गाव गावनि हादोरसा सरकारा मावफुंगासिनो दं होन्ना हिमान्ट बिस्वा चर्मा बिथांआ बुंबावो।

आसामनि सिङाव थानाय मोन्नै हाजो जिल्लाफोर फारियै- कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव ओनसोलनि बेंक कार्बि लांपि देहांगि बेंकआ लनखौ होगासिनो दं होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब