Begin typing your search above and press return to search.

आसाम फरायसा आफादा कोर्टनि थिरांथा लानायखौ जुजिनो सरकारखौ खावलायदों

आसाम फरायसा आफादा कोर्टनि थिरांथा लानायखौ जुजिनो सरकारखौ खावलायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 Sep 2018 10:03 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 19: मंगलबाराव दुलाराय आसाम फरायसा आफादा सुबद बिस्वासखौ गोरलैयैनो बेयल होनानै हगारनायखौ लानानै आसाम सरकारखौ सोंखारिदों।

मखनो गोनांदि, सुबद बिस्वास बिथांआ थांनाय बोसोराव सिलापताराव थानाय दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि मावख’खौ गावनि बेंगलि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बुफायदोंमोन।

दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरिन ज्यति गगय बिथांआ बुङोदि, आसाम सरकारनि लोरबां दाय बिलाइनि थाखायनो कोर्टआ बेल होनानै हगारनो खाबु मोनदों।

“जों आसाम सरकारखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि थिरांथा लानायखौ जौसिम बिजिरसालिआव जुजिनो खावलायो” होन्ना बिथांआ बुंबावो। सुबद बिस्वस बिथांआ आसामनि साफ्रोमबो सुबुंखौनो सोमो नांहोदोंमोन, आरो जों बुङोदि रावबो आसामाव हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनो मोन्थाय गैया होन्ना बिथांआ दाजाबदेरो।

Next Story
गाहाय रादाब