Begin typing your search above and press return to search.

उदालगुरिआव स्वमि बाबा रामदेवआ योगा मिरु फसंनो अन्थाय खाम्फा गायसङो

उदालगुरिआव स्वमि बाबा रामदेवआ योगा मिरु फसंनो अन्थाय खाम्फा गायसङो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  28 Feb 2019 11:34 AM GMT

उदालगुरि,फेब्रुवारि 28: पतानजली यगपितनि आफादगिरि बाबा रामदेव बिथांआ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबखुन्डायाव योगा आरो आयुरभेडिक फाहामथाय आरो सोलोंथाय मिरु गायसंनो थाखाय अन्थाय खाम्पा गायसङो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बाबा रामदेब बिथांजों लोगोसे आयुरभेदाचार्य आचार्य बालाक्रिश्न बिथांजों लोगोसे थाफानानै ओनसोलनि सुबुंफोरनो खोथा होयोदि, भैरबकुन्डा ओनसोलाव मोजां योगा आरो आयुरभेडानि मिरु फसंगोन।

अन्थाय खाम्फा गायसंनाय हाबाफारिआव हादोरसा PHE बिफान्नि मंत्री रिहन दैमारि, तामुलपुर बियाबनि MLA इमानुयेल मुछाहारि, माजबाद बियाबनि MLA चरन बर आरो गुबुन गुबुन बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन।

रामदेब बिथांआ बुङोदि, भैरबखुन्डा ओनसोलाव थानाय गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो गाइकेरनि गुन आरो दिहुनथायनि बिबांखौ बांहोनानै रांखान्थिआरि बिथिंआव हेफाजाब होनो थाखाय गासै 1000 मोसौफोरखौ रान्नानै होगोन।

मखनो गोनांदि, बावैसो सिगांबो बीटीसी हालामनि सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पटानजली योगापित आरो घसाला मिरुआव मंगलबारखालि बाबा रामदेब आरो आचार्य बालाक्रिस्न बिथांमोनहा गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो गासै 800 सो मोसौफोरखौ रान्नानै होदोंमोन आरो बुंदोंमोनदि,बे मोसौफोरा सानफायाव 8 लिटारनिफ्राय 15 लिटारसिम गाइखेर होगोन, बेनिखायनो आं सानो गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा रांखान्थिआरि बिथिंआव एसेब्लाबो हेफाजाब मोनगोन

फारसेथिं जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि पुलवामा जिल्लायाव पाकिस्तान हादोराव जोनोम मोन्नाय जाइस-इ-महामद इस्लामिक उदखारि हान्जानि गाग्लोबनाय मुंख्लं जालांनाय बडलेन्ड हालामनि बाक्सा जिल्लानि मनेस्वर बसुमथारि बिथांनि नखरावबो गासै 2.5 लाख रांनि चेक होनानै दान होयो।

बाबा रामदेब बिथांआ आसाम हादोरसानि सिङाव थानाय तेजपुर जिल्लायावबो पतनचली योगपितनि गेदेरथाय आदार दिहुन्थाय (Food Processing) खम्पानि गाइसंनो हाबाय, बिथांआ दासान्दि बडलेन्ड ओनसोलाव गुरुकुल फरायसालि (Gurukul school) गाइसंनो नाजागासिनो दं होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब